Bygg en bro som löser problem, inte en som skapar.

Så har då Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet bestämt sig för att svika sitt löfte och strunta i folkomröstningen. Att bygga en bro över älven i Centrum är tydligen den symbolfråga som ska visa vad som skiljer Socialdemokratisk politik från övriga partiers i valet 2018. Man försöker motivera detta med förtätningen i centrum och hotar med risken för ”trafikinfarkt”. Lite rörande i sammanhanget eftersom det är ett ord som brukar användas när det pratas om trafiken i t ex Rom eller Los Angeles. Om den här debatten ska bli meningsfull behövs nog lite bättre känsla för proportioner, och lite bättre bevakning av hur det ser ut i omvärlden.

 

Det bostadsbyggande som har genomförts de senaste åren i Skellefteå har nästan uteslutande varit i form av förtätning i centrala stan. Så är det också meningen att det ska fortsätta enligt den nyligen antagna centrumplanen. Det ser likadant ut i många andra städer. Bostadsbyggandet bedrivs genom förtätning i städernas centrala delar. Men det brukar då motiveras med att förtätning minskar behovet av transporter, ökar möjligheten att klara transporter med cykel och kollektiva färdmedel samt minskar behovet av privatbilism bl a med gemensamma bilpooler. Förtätning används som metod för att minska trafikarbetet samt skapa underlag för rejäla satsningar på rationella kollektivtrafiklösningar och snabba cykelleder. Men det har tydligen inte nått fram till den Socialdemokratiska ledningen i Skellefteå. Här vill man fortfarande planera för att alla boende i centrum skall ha egen bil, parkeringsplats och fria bilvägar för att utföra alla sina ärenden.

 

Miljöpartiet de gröna vill göra det möjligt att bo i Centrala stan utan att ha bil, och att bygga bostäder där utan att behöva bygga motsvarande parkeringsplatser. Vi vill leda den genomgående nord-sydliga trafiken i ett östligt läge via en bro på Hedensbyn. En bro som förutom att kraftigt minska avgasutsläppen från den tunga trafiken i centrum skulle göra att Räddningstjänsten får effektivare utryckningsvägar när de snart flyttar. En bro i östra ledens förlängning som då också skulle få bli Skellefteå kommuns redan utlovade medfinansiering för en ny E¤, om och när Trafikverket nu eventuellt tänker flytta den bort från Viktoriabron.

Detta är alltså INTE fråga om att Skellefteå skulle bygga en ny E4 åt Trafikverket. Detta handlar om att använda pengarna för den utlovade medfinansieringen till något som Skellefteborna skulle ha stor nytta av redan idag. Utformningen får i erforderlig omfattning göras i samråd med Trafikverket, så att bron underlättar och inte försvårar färdigställandet av E4-dragningen.

 

Miljöpartiet de gröna vill att centrala stan ska planeras för människor och att en rejäl satsning ska göras för att lösa transportbehoven med tidsenliga kollektiva och gemensamma lösningar. Miljöpartiet vill att det tunga trafikarbetet inte ska fördelas inom, utan ledas utanför stadens centrala delar. Det är bara så vi kan få en stad för mäniskor och en luft att andas som är fri från kväveoxider.

 

 

Hans Brettschneider

Kongressfrågorna

26-28 maj håller Miljöpartiet kongress i Linköping. Vi har två ombud och två ersättare från Skellefteå.

Måndagen 15 maj kl 18.30, Vuxenskolan, Kanalgatan 32

träffas vi och går igenom en del av kongressens motioner, propositioner, val av partistyrelse mm. Våra ombud och ersättare kommer att presentera ett antal frågor och ta emot synpunkter, för att kunna representera medlemmarna på kongressen.

Välkomna

Styrelsen

Våravslutning

Vi avslutar vårens arbete med en träff på Bure Camping

Lördagen 10 juni kl 13.00 – så länge vi vill (övernattning möjlig).

Vi ägnar ca två timmar till att fortsätta diskussionerna från upptaktsmötet i mars, därefter mer öppet för deltagarnas önskningar.  Mer detaljerat program sänds till de som anmäler sig.

Anmälan senast 1 juni till wasterby@gmail.com.

Välkomna

Protokoll Styrelsemöte 4 (20170419)

§1 Mötet öppnas

Närvarande: Hans Brettschneider, Isak Burman, Jan-Erik Engman, Toseef Javaid, Lasse Johansson, Benny Lindkvist, Ella Lindkvist, Eva Tunvall, Daniela Wikström.

§2 Val av sekreterare och justerare

Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ändringen att Han fick rapportera under denna paragraf då han måste avvika tidigt. Han berättade att det nu existerar en löst sammansatt grupp med GU-medlemmar och eventuellt intresserade som också öppnat en facebooksida.

Han skulle uppskatta om det gick att få tillgång till uppgifter ur medlemsregistret om GU-medlemmar för att underlätta kontakter. Vidare berättade han att det förts samtal med Lorentz Burman och Maria Marklund om tänkbara majoritetsbildningar efter valet.

§4 Eventuella adjungeringar

Adjungerade var Hans och Jan-Erik.

§5 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll föranledde inga ändringar i vad som skulle avhandlas och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport

På Isaks initiativ diskuterades under punkten hur vi lämpligast bör kontera vissa utgifter så att redovisningen ska bli lätt att ta till sig. Han väckte också frågan vilka som skulle ha löpande tillgång till bokföringen. Beslöts att styrelsen och Hans samt Jan-Erik (den senare i egenskap av ekonomiskgranskare) skulle ges möjlighet till det.

När det gällde kvitton per e-post ansågs att det var tillfyllest att det finns en medföljande beskrivning av vad utgiften gäller. Eva kan och ska avregistrera f.d. firmatecknare.

Jan-Erik ska be Rickard Hansson att frikopplar den MP-adress som Lasse har men att vi vill behålla den t.v. vilande då den är gratis.

Eftersom det nu är ett mellanår inför kommande valår bestämde vi att vi kan nöja oss med enbart internrevisor detta år medan vi till valåret bör välja en extern revisor då den ekonomiska aktiviteten blir betydligt mer omfattande.

§7 Pågående ärenden

a) Filmen

Efter Hans rapport om den, förhoppningsvis, gryende GU-avdelningen föreslog Lasse att vi bör avvakta dess utveckling innan vi tar beslut om huruvida vi där kan hitta personer som skulle kunna medverka i en film och att det måste förberedas noga, inte minst vad gäller risker för att medverkande ska utsättas av trakasserier. Mötet instämde.

b) Hemsidan

Hemsidans funktion och innehåll luftades och en arbetsgrupp tillsattesbestående av Isak, Jan- Erik och ev ytterligare person/er ur kommungruppen arbetar fram ett förslag att ta ställning till.

c) Policy vid resor

Mötet ansåg att det kan accepteras att vi begagnar flyg vid långa resor.

d) Reklamplats Studio Foray

Beslöts att vi lämnar erbjudandet utan avseende.

e) Nomineringsprocessen

Styrelsen ska ta ställning till valmetod och komma med förslag till ett extra årsmöte.

f) Medlemsregistret

Beslöts att Jan-Erik och Lasse ska ha tillgång till medlemsregistret och att e-post till funktionsbrevlådan ska vara tillgänglig för Eva och Rune Wästerby.

Övriga ärenden §8-§11 i agendan bordlades till kommande styrelsemöte den 3/5.

§12 Mötet avslutades

_________________________________________________________

Eva Tunvall

_________________________________________________________

Lasse Johansson

_________________________________________________________

Isak Burman

Klimatcafé 11 april

På Nordanåcaféet, Tisdag 11 april kl 18-20

Varmt välkomna till en informations- och
diskussionskväll om framtidens klimat.
Med Elin Söderberg, Klimat- och energisamordnare på
Länsstyrelsen samt styrelseledamot i
Miljöpartiets nationella klimatnätverk.

Vad kommer klimatförändringarna att innebära?
Miljöpartiets klimatpolitik och den #klimatoffensiv
som genomförs.
Hur kan vi stärka klimatpolitiken lokalt?

VÄLKOMNA