Alla inlägg av Jan-Erik Engman

Kongressfrågorna

26-28 maj håller Miljöpartiet kongress i Linköping. Vi har två ombud och två ersättare från Skellefteå.

Måndagen 15 maj kl 18.30, Vuxenskolan, Kanalgatan 32

träffas vi och går igenom en del av kongressens motioner, propositioner, val av partistyrelse mm. Våra ombud och ersättare kommer att presentera ett antal frågor och ta emot synpunkter, för att kunna representera medlemmarna på kongressen.

Välkomna

Styrelsen

Våravslutning

Vi avslutar vårens arbete med en träff på Bure Camping

Lördagen 10 juni kl 13.00 – så länge vi vill (övernattning möjlig).

Vi ägnar ca två timmar till att fortsätta diskussionerna från upptaktsmötet i mars, därefter mer öppet för deltagarnas önskningar.  Mer detaljerat program sänds till de som anmäler sig.

Anmälan senast 1 juni till wasterby@gmail.com.

Välkomna

Protokoll Styrelsemöte 4 (20170419)

§1 Mötet öppnas

Närvarande: Hans Brettschneider, Isak Burman, Jan-Erik Engman, Toseef Javaid, Lasse Johansson, Benny Lindkvist, Ella Lindkvist, Eva Tunvall, Daniela Wikström.

§2 Val av sekreterare och justerare

Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ändringen att Han fick rapportera under denna paragraf då han måste avvika tidigt. Han berättade att det nu existerar en löst sammansatt grupp med GU-medlemmar och eventuellt intresserade som också öppnat en facebooksida.

Han skulle uppskatta om det gick att få tillgång till uppgifter ur medlemsregistret om GU-medlemmar för att underlätta kontakter. Vidare berättade han att det förts samtal med Lorentz Burman och Maria Marklund om tänkbara majoritetsbildningar efter valet.

§4 Eventuella adjungeringar

Adjungerade var Hans och Jan-Erik.

§5 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll föranledde inga ändringar i vad som skulle avhandlas och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport

På Isaks initiativ diskuterades under punkten hur vi lämpligast bör kontera vissa utgifter så att redovisningen ska bli lätt att ta till sig. Han väckte också frågan vilka som skulle ha löpande tillgång till bokföringen. Beslöts att styrelsen och Hans samt Jan-Erik (den senare i egenskap av ekonomiskgranskare) skulle ges möjlighet till det.

När det gällde kvitton per e-post ansågs att det var tillfyllest att det finns en medföljande beskrivning av vad utgiften gäller. Eva kan och ska avregistrera f.d. firmatecknare.

Jan-Erik ska be Rickard Hansson att frikopplar den MP-adress som Lasse har men att vi vill behålla den t.v. vilande då den är gratis.

Eftersom det nu är ett mellanår inför kommande valår bestämde vi att vi kan nöja oss med enbart internrevisor detta år medan vi till valåret bör välja en extern revisor då den ekonomiska aktiviteten blir betydligt mer omfattande.

§7 Pågående ärenden

a) Filmen

Efter Hans rapport om den, förhoppningsvis, gryende GU-avdelningen föreslog Lasse att vi bör avvakta dess utveckling innan vi tar beslut om huruvida vi där kan hitta personer som skulle kunna medverka i en film och att det måste förberedas noga, inte minst vad gäller risker för att medverkande ska utsättas av trakasserier. Mötet instämde.

b) Hemsidan

Hemsidans funktion och innehåll luftades och en arbetsgrupp tillsattesbestående av Isak, Jan- Erik och ev ytterligare person/er ur kommungruppen arbetar fram ett förslag att ta ställning till.

c) Policy vid resor

Mötet ansåg att det kan accepteras att vi begagnar flyg vid långa resor.

d) Reklamplats Studio Foray

Beslöts att vi lämnar erbjudandet utan avseende.

e) Nomineringsprocessen

Styrelsen ska ta ställning till valmetod och komma med förslag till ett extra årsmöte.

f) Medlemsregistret

Beslöts att Jan-Erik och Lasse ska ha tillgång till medlemsregistret och att e-post till funktionsbrevlådan ska vara tillgänglig för Eva och Rune Wästerby.

Övriga ärenden §8-§11 i agendan bordlades till kommande styrelsemöte den 3/5.

§12 Mötet avslutades

_________________________________________________________

Eva Tunvall

_________________________________________________________

Lasse Johansson

_________________________________________________________

Isak Burman

Klimatcafé 11 april

På Nordanåcaféet, Tisdag 11 april kl 18-20

Varmt välkomna till en informations- och
diskussionskväll om framtidens klimat.
Med Elin Söderberg, Klimat- och energisamordnare på
Länsstyrelsen samt styrelseledamot i
Miljöpartiets nationella klimatnätverk.

Vad kommer klimatförändringarna att innebära?
Miljöpartiets klimatpolitik och den #klimatoffensiv
som genomförs.
Hur kan vi stärka klimatpolitiken lokalt?

VÄLKOMNA

UPPTAKT 2017

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå Inbjuder dig till

UPPTAKT 2017

Välkommen till en kommunpolitisk seminariehelg med valåret i fokus. På Medlefors folkhögskola, Lördag och Söndag 4-5 mars.

Mycket har hänt i Skellefteås kommunpolitik sedan valet. Dels i vårat eget parti, där flera har slutat och nya har kommit in. Men även i andra partier, med fyra nya gruppledare, sprucken allians och ett helt nytt parti. Det är dags för reflektion och analys. Hur skall vi se på situationen och vilken är egentligen Miljöpartiets roll i Skellefteås kommunpolitik? Nu och inför valåret 2018.

Vi börjar Lördagen med mera strategiska diskussioner om hur vi bör arbeta, vad vi bör sträva efter och vilka frågor vi bör driva. Här får vi också hjälp av Tomas Frejarö (f.d. Skellefteå) som framgångsrikt ingått i styret av Härnösands kommun i koalition med Socialdemokraterna. Eftermiddagen övergår till några mera konkreta frågor som känns aktuella att ta ställning till.

Söndagen är en skrivarstuga. Vi behöver kraftsamla när det gäller motioner och interpellationer till kommunfullmäktige. Det gäller både att kläcka idéer och att faktiskt få idéerna på pränt. I detta arbete kan alla som har idéer eller vill vara med delta, (även om det är någon i fullmäktigegruppen som måste skriva under). Vilka frågor tycker du vi ska driva?

Inbjudan vänder sig i första hand till kommunpolitiskt aktiva, men även du som kanske funderar på uppdrag i kommunpolitiken är välkommen att anmäla dig.

Du kan anmäla dig till den ena eller till båda dagarna. Anmälan senast Måndag den 27 febr. till: wasterby@gmail.com eller 073- 805 1666

PROGRAM LÖRDAG 4 mars.

10.00 Välkommen,
Med en orientering i Skellefteåpolitiken

10.45 Mp-Skellefteå igår och idag. Vad vill vi. Sakområden, samverkan och prioriteringar

11.30 Vad vi lyckats med i Mp-Härnösand

12.00 Lunch.

13.00 Erfarenheter av opposition och majoritet

13.30 Vad vill vi? En strategidiskussion. Med perspektivet 2018.

14.30 Fika

15.00 Gruppdiskussioner:
– Behövs en ny trafiklösning för centrum?
– Vilka profilfrågor ska vi ha 2017?

16.00 Avslutning

PROGRAM SÖNDAG 5 mars.

10.00 Idéer till motioner/interpellationer.
Vilka initiativ vill vi ta?

10.45 Introduktion till motionsskrivande.
. Form, innehåll, rutiner.

11.15 Skrivarstuga
Där vi hjälper och peppar varandra.

12.00 Lunch

13.00 Skrivarstuga forts.

14.00 Avslutning med fika

Upptakt 2017 inbjudan