Alla inlägg av Rune Wästerby

Kommentar till Jabar Amins debattartikel i SvD.

Precis som Jabar Amin uttrycker så står vi inför utmaningar vars allvar blir tydligare för var dag som går. Utrotning av arter sker i ett allt högre tempo. Utsläppen av klimatgaser ökar alltjämt. Större ekonomiska klyftor skapar konflikter och frustration i Sverige och utomlands.

Med miljöpartiet i regeringen har resurserna till klimat- och miljöarbetet ökat, även om vi är många som vill se ännu fler åtgärder. Det politiska miljöarbetet på lokal nivå sker ofta lite i skymundan, men det har ett stort värde. Inte minst för att visa på vilka möjligheter ett framtida samhälle har. Det är där som vi lägger vår tid, ofta ideell, och ofta med ett lite dåligt samvete gentemot nära och kära. För att vi som lokalpolitiker ska orka så är ett stöttande och fungerande distrikt oerhört viktigt.

Mp – Västerbotten har inte fungerat som distriktsorganisation på många år. Ett ohållbart arbetsklimat har lämnat efter sig negativa tidningsrubriker, avhoppade medlemmar, förlorade kompetenser och tappade sugar. Under flera år har Miljöpartiet på nationell nivå försökt stötta distriktsorganisationen för att komma tillrätta med problemen. Ett arbete som vi i lokalavdelningarna följt med stora förhoppningar. Tyvärr har det på senaste tiden blivit tydligt att någon förändring inte finns inom synhåll. Vi fann det därför nödvändigt att kräva av partistyrelsen att interimistiskt ta över distriktsstyrelsens uppdrag i mp – Västerbotten. För oss är detta på inget sätt en personfråga. Vi vill ha ett fungerande distrikt så att vi kan ägna oss åt det vi brinner för: grön, hållbar politik i en tid då den behövs som mest.

För oss är ett fungerande partidistrikt

- en öpen och transparent organisation där allas åikter kommer fram och tas på allvar.

- en resurs som stöttar lokalavdelningarna att klara av sina uppdrag.

- en samlingspunkt för gröna och hållbara idéer och lösningar.

- en hållbar organisation där våra solidariteter gentemot vår natur, våra medmänniskor och våra kommande generationer avspeglas i det sätt som vi behandlar varandra.

Vi hoppas att vi blir många som jobbar tillsammans för detta.

Krister Andersson, Miljöpartiet de gröna, Vännäs

Lasse Johansson, Miljöpartiet de gröna, Skellefteå

 

Bygg en bro som löser problem, inte en som skapar.

Så har då Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet bestämt sig för att svika sitt löfte och strunta i folkomröstningen. Att bygga en bro över älven i Centrum är tydligen den symbolfråga som ska visa vad som skiljer Socialdemokratisk politik från övriga partiers i valet 2018. Man försöker motivera detta med förtätningen i centrum och hotar med risken för ”trafikinfarkt”. Lite rörande i sammanhanget eftersom det är ett ord som brukar användas när det pratas om trafiken i t ex Rom eller Los Angeles. Om den här debatten ska bli meningsfull behövs nog lite bättre känsla för proportioner, och lite bättre bevakning av hur det ser ut i omvärlden.

 

Det bostadsbyggande som har genomförts de senaste åren i Skellefteå har nästan uteslutande varit i form av förtätning i centrala stan. Så är det också meningen att det ska fortsätta enligt den nyligen antagna centrumplanen. Det ser likadant ut i många andra städer. Bostadsbyggandet bedrivs genom förtätning i städernas centrala delar. Men det brukar då motiveras med att förtätning minskar behovet av transporter, ökar möjligheten att klara transporter med cykel och kollektiva färdmedel samt minskar behovet av privatbilism bl a med gemensamma bilpooler. Förtätning används som metod för att minska trafikarbetet samt skapa underlag för rejäla satsningar på rationella kollektivtrafiklösningar och snabba cykelleder. Men det har tydligen inte nått fram till den Socialdemokratiska ledningen i Skellefteå. Här vill man fortfarande planera för att alla boende i centrum skall ha egen bil, parkeringsplats och fria bilvägar för att utföra alla sina ärenden.

 

Miljöpartiet de gröna vill göra det möjligt att bo i Centrala stan utan att ha bil, och att bygga bostäder där utan att behöva bygga motsvarande parkeringsplatser. Vi vill leda den genomgående nord-sydliga trafiken i ett östligt läge via en bro på Hedensbyn. En bro som förutom att kraftigt minska avgasutsläppen från den tunga trafiken i centrum skulle göra att Räddningstjänsten får effektivare utryckningsvägar när de snart flyttar. En bro i östra ledens förlängning som då också skulle få bli Skellefteå kommuns redan utlovade medfinansiering för en ny E¤, om och när Trafikverket nu eventuellt tänker flytta den bort från Viktoriabron.

Detta är alltså INTE fråga om att Skellefteå skulle bygga en ny E4 åt Trafikverket. Detta handlar om att använda pengarna för den utlovade medfinansieringen till något som Skellefteborna skulle ha stor nytta av redan idag. Utformningen får i erforderlig omfattning göras i samråd med Trafikverket, så att bron underlättar och inte försvårar färdigställandet av E4-dragningen.

 

Miljöpartiet de gröna vill att centrala stan ska planeras för människor och att en rejäl satsning ska göras för att lösa transportbehoven med tidsenliga kollektiva och gemensamma lösningar. Miljöpartiet vill att det tunga trafikarbetet inte ska fördelas inom, utan ledas utanför stadens centrala delar. Det är bara så vi kan få en stad för mäniskor och en luft att andas som är fri från kväveoxider.

 

 

Hans Brettschneider

Vad gör Regeringen?

Det börjar bli hög tid att FAKTISKT ta reda på vad som händer och vad som FAKTISKT görs i Regeringen. Här är en liten lägesrapport från vecka 47.

Förra veckan började med att regeringen berättade hur snabbt vi ska avskaffa skatten på också stora solenergianläggningar för egenproduktion. Därefter kunde vi redovisa nya regler som ger större trygghet till många asylsökande elever som kommit ensamma till Sverige, Karolina Skog stämde EU-kommissionen för att stärka skyddet mot farliga kemikalier, Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman presenterade en handlingsplan mot rasism och hatbrott, Isabella Lövin sätter tryck på USA att stå fast vid satsningarna på klimatomställning i Afrika, Per Bolund målar Black Friday grön genom satsningar på reperationer och cirkulär ekonomi, i Söndags berättade Karolina Skog och Helene Hellmark Knutsson att klimatforskningen ska stärkas och i Måndags presenteras en ny del i den breda energiöverenskommelsen om mål för energieffektivisering.