Kategoriarkiv: Dokument

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail.

Kommungruppen

Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. Mötena har varit upplagda så att först har aktuella frågor tagits upp, efter detta så har KS ärenden behandlats. Rune har fört protokoll vid dessa möten där inriktningsbesluten är med. Möterna är obligatoriska för de som är med i kommungruppen trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Möten inför KF-träffar har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.

Fortsätt läsa Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

KOMMUNGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

KOMMUNGRUPP OCH FULLMÄKTIGEGRUPP

Kommungruppen består av de som varit invalda i Kommunfullmäktige samt i kommunens nämnder och styrelser. I Kf. har vi varit representerade på fyra stolar och med två ersättare. I Kommunstyrelsen och Skellefteå krafts styrelse har vi haft ordinarie ledamöter, liksom i sju av kommunens nämnder. I två nämnder har vi haft ersättarplats. Under året har Dennis Johansson avsagt sig platsen i Bygg- & miljönämnden och ersatts av Anders Hård. Giulia Frigo Dahlgren har avsagt sig platsen i Kulturnämnden och ersatts av Runa Ceder.

Fortsätt läsa Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Stadgar för Miljöpartiet det gröna, Skellefteå

Kommunorganisation inom Miljöpartiet de gröna

Antagna påårsmötet 2011-02-14

Reviderade på årsmötet 2016-02-06

Upphävda på årsmötet 2017-02-04

§ 1 NAMN
Partiets namn är ”Miljöpartiet de gröna i Skellefteå”.

§ 2 ÄNDAMÅL
Partiets uppgift är att i Skellefteå kommun bedriva politisk verksamhet i enlighet med antagna program och beslut och på grundval av riksorganisationens politiska principer.

§ 3 MEDLEMSKAP
Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och som betalar fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap.

Fortsätt läsa Stadgar för Miljöpartiet det gröna, Skellefteå

Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnens och ungdomarnas Skellefteå

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Förskola

Öppenhet för alternativa barnomsorgsformer (icke vinstdrivande)
  • Pedagogisk och hälsofrämjande storlek på barngrupperna
  • Ekologisk mat från producenter som håller minst samma djurhållningsregler som vi har i Sverige.
  • Barnen ska skyddas från skadliga effekter från alla typer av elektromagnetisk strålning
  • Förskolan ska vara miljö fri från skadliga gifter och kemikalier, leksaker m.m. bör ses över på alla förskolor.
  • Kompetenshöjning för personalen bl.a. inom genuspedagogik
  • Natur- och kulturskola
  • Nolltolerans mot mobbning
  • Fler specialpedagoger
  • Vi vill införliva FN’s barnkonvention i kommunens styrkort

Fortsätt läsa Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram