Kategoriarkiv: Årsmöten

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail.

Kommungruppen

Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. Mötena har varit upplagda så att först har aktuella frågor tagits upp, efter detta så har KS ärenden behandlats. Rune har fört protokoll vid dessa möten där inriktningsbesluten är med. Möterna är obligatoriska för de som är med i kommungruppen trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Möten inför KF-träffar har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.

Fortsätt läsa Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Extra årsmöte 10 okt 2016

Närvarande: Jan-Erik Engman, Kent Holmkvist, Elly Lindqvist, Lasse Johansson, Eva Tunvall, Hans Brettschneider, Ayna Rönnblom

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas
Jan-Erik öppnade

2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Jan-Erik, till – sekreterare Ayna, till justerare Eva och Hans.

3. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande befanns röstberättigade

4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Frågan besvarades med ”ja”

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt nedan

6. Val av revisor samt val av ledamot i socialnämnden
a) Beslut: Erik Wikström valdes till revisor.
b) Beslut: kommungruppen fick i uppdrag att utse och besluta om person till socialnämnden

7. Omfördelning av arvode 2,5%
KF har beslutat att Rune Wästerby får detta arvode (= f.d. språkrörspengar)

8. Val av ombud till kommun- och landstingsdagarna
Beslut: Kent Holmkvist, Rune Wästerby, Runa Ceder, Eva Tunvall, Ingegerd Saarinen samt Daniela Wikström (den sistnämnda ifall hälsan tillåter) åker till detta evenemang. Styrelsen kan dessutom fylla ut till max 7 platser.

9. Val till ledarskapsutbildningsdagarna
Beslut:Kent Holmkvist åker plus eventuellt någon fler. Styrelsen har rätt att fylla ut till totalt 4 platser.

10. Övriga frågor
Informerades om stadgeändringar + -ev. -tillägg

11. Mötet avslutades
Vid protokollet: Ayna Rönnblom Justerare: Eva Tunvall Hans Brettschneider

_____________________ __________________ _____________________

EXTRA ÅRSMÖTE

Vi måste ha ett extra årsmöte för att göra fyllnadsval till uppdrag som inte besattes på årsmötet eller där någon val att avgå.

Extra årsmöte kommer att vara torsdagen den 21 april, kl 18.30, Vuxenskolan, Kanalgatan 32.

Valberedningen behöver förslag till följande uppdrag:

Kvinnligt språkrör

Revisor

Ledamot i Fritidsnämnden

Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Förslag sänds till valberedningen: anders.hard@mp.se

snarast, så att valberedningen hinner bearbeta förslagen och lämna sitt förslag till årsmötet.

Mvh

Jan-Erik Engman

Ordförande mp Skellefteå