Kategoriarkiv: Förslag från styrelsen

Verksamhetsplan 2017

Diskussionsunderlag från styrelsen, modifierad av Planeringsmötet

Kommungruppen

Kommungruppen har ansvar för partiets agerande i kommunala frågor via kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Den har möte måndagar före kommunstyrelsemöten. Alla medlemmar har närvarorätt och alla med kommunala förtroendeuppdrag förväntas närvara om de inte meddelat förhinder till gruppledaren. Vid dessa möten behandlas en del av de ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Som protokoll på beslut används en ärendelista där tänkt agerande antecknas. Fortsätt läsa Verksamhetsplan 2017

Utkast till nya stadgar

Förslag med synpunkter från Planeringsmötet

Stadgar

för Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

Varje paragraf består av en inledning (normalstadgar, som fastställs av kongressen och som därmed inte kan ändras lokalt) och eventuella tillägg (kursiverad text) som beslutas lokalt.

Synpunkter från Planeringsmötet finns insprängt i texten vid de berörda paragraferna/tilläggen.

§ 1 Föreningen

Föreningen, i dessa stadgar omnämnd lokalavdelningen, är en lokal organisation inom Miljöpartiet de gröna. Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar en eller flera kommuner. Om flera kommuner omfattas anges i tillägg till dessa stadgar var styrelsen har sitt säte. Lokalavdelningens namn bestäms av årsmötet och ska innehålla partiets namn samt kommunens/kommunernas namn eller, om flera kommuner omfattas, annan geografisk benämning som är förknippad med kommunerna. Fortsätt läsa Utkast till nya stadgar

Förslag Arbetsordning revisorer Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Antagen extra årsmöte 2015-xx-xx

ARBETSORDNING FÖR REVISORER

1 Uppgift

1.1 Revisorns ena huvuduppgift är att granska föreningens ekonomiska förehavanden.
1.2 Den andra huvuduppgiften är att granska att styrelsens och kommungruppens arbete sker i enlighet med respektive arbetsordning och föreningens stadgar.
1.3 Revisiorerna ska inför årsmötet inkomma med revisionsberättelse som ger årsmötet ett tydligt underlag för beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
1.4 Revisorer ska också bevaka att protokoll och andra dokument är tillgängliga för medlemmarna enligt föreningens beslut.
1.5 Revisorerna ska förbereda val av valberedning.
1.6 Revisorerna ska förbereda beslut om arvoden och kriterier för andra ersättningar såsom milersättning och förlorad arbetsförtjänst.

Fortsätt läsa Förslag Arbetsordning revisorer Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Förslag Arbetsordning Valberedningen Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Antagen extra årsmöte 2015-xx-xx

ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN

1 Ramar och mål:
1.1 Valberedningens mål är
1.1.1 – att finna ett brett spektrum av personer till berörda platser så att partiet kan utvecklas.
1.1.2 – en god demokratisk valprocedur.

Fortsätt läsa Förslag Arbetsordning Valberedningen Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Förslag Arbetsordning för kommungruppen Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Antagen på extra årsmöte 2015-xx-xx

1 Kommungruppen består av alla med kommunalt förtroendeuppdrag.
2.1 Kommungruppen beslutar mp:s agerande i fullmäktige, nämnder, styrelser od
2.2 utifrån kommunala programmet och mp:s riksprogram samt med hänsyn till medlemmarnas åsikter.

Fortsätt läsa Förslag Arbetsordning för kommungruppen Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Förslag Arbetsordning för styrelsen Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Antagen på extra årsmöte 2015-xx-xx

1.1 Styrelsen arbetar utifrån antagna stadgar och denna fastställda arbetsordning.
1.2 Kommungruppen beslutar om politiskt agerande i fullmäktige, nämnder, od.
1.3 Allt övrigt arbete leds av styrelsen mellan årsmötena.
1.4 Styrelsen ska verkställa beslut fattade av årsmöten.

Fortsätt läsa Förslag Arbetsordning för styrelsen Miljöpartiet de gröna Skellefteå