Högre utbildning i hemort

Utveckla kommunala lärcenter för att kunna erbjuda högre utbildning i hemorten

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)


Motionens brödtext

Ett av de traditionella problemen i lands- och glesbygdskommuner är att högpresterande studenter lämnar sin hemkommun för att studera på annan plats. Eftersom en ganska liten del av dessa flyttar tillbaka till hemkommunen leder till detta till en utarmning, en så kallad “brain drain”.
Detta är något som inte sällan noteras med viss uppgivenhet på landsbygden.Konsekvensen blir att landsbygden i stort sett finansierar storstädernas uppfostran för många av dess högre utbildade invånare. Dessutom hämmar kompetensflykten företagande i lands- och glesbygdskommuner. På lärosätena råder ofta svår bostadsbrist, det finns alltså flera orsaker att försöka vända denna utveckling.Kommunala lärcentra utvecklades för att öka tillgängligheten till högre studier och är en mötesplats för studerande. På ett lärcentrum finns det exempelvis studielokaler, olika typer av teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Eftersom varje kommun beslutar om hur lärcentrum ska byggas upp varierar resurserna avsevärt.

Detta gör att också möjligheterna skiljer sig avsevärt, vissa erbjuder eftergymnasial utbildning, men de flesta gör det inte. Det finns också ett inte ovanligt problem med systemet; efter samtal med Tina Bäckström, ordf. för nätverket för kommunala lärcentra, framkom att det finns oklarheter om hur kostnaderna skall fördelas mellan lärosätena och kommunerna, det krävs krävs alltså ytterligare finansiering: “För detta ser vi att det både kan behöva tillföras medel till kommunerna för att bygga upp/utveckla befintliga lärcentra men också incitament för universiteten att tillgängliggöra högskoleutbildningar även utanför campusorterna”.

Det är utöver detta inte rimligt att kommuner skall betala något som strikt taget inte är deras ansvar och kan göra att folk lämnar kommunen vid slutförd utbildning, även om chansen att de stannar ökar jämfört med att de lämnar kommunen för att studera. Idag är alltså flera av incitamenten felriktade.

Detta avser alltså distansutbildning med lokalt stöd, och idag finns det många utbildningar som kan utföras på det här sättet. Självfallet har många utbildningar praktiska delar som är svåra att utföra på distans, men väldigt många har också inte det utan kan helt utföras på distans med liten eller ingen lokal handledning.

Om detta system byggdes ut och blev mer permanent skulle det kunna få stor positiv betydelse för de här kommunerna. Det finns också en möjlighet till samarbete med lokala företag.


Förslag

Att det skapas ett system för högre utbildning i hemorten som även omfattar små kommuner.
Att systemet får en egen, statlig finansieringsmodell som motiverar kommuner att utveckla den här verksamheten.
Att man gör det möjligt för kommuner att söka ytterligare utvecklingsstöd för att skapa lärcenter med stöd för etablering av eftergymnasiala och högre studier.
Att man skapar incitament för universiteten att tillgängliggöra högskoleutbildningar även utanför campusorterna.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/hogre-utbildning-i-hemort/_ts/ogx3hWsuGaIToOy