Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnens och ungdomarnas Skellefteå

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Förskola

Öppenhet för alternativa barnomsorgsformer (icke vinstdrivande)
 • Pedagogisk och hälsofrämjande storlek på barngrupperna
 • Ekologisk mat från producenter som håller minst samma djurhållningsregler som vi har i Sverige.
 • Barnen ska skyddas från skadliga effekter från alla typer av elektromagnetisk strålning
 • Förskolan ska vara miljö fri från skadliga gifter och kemikalier, leksaker m.m. bör ses över på alla förskolor.
 • Kompetenshöjning för personalen bl.a. inom genuspedagogik
 • Natur- och kulturskola
 • Nolltolerans mot mobbning
 • Fler specialpedagoger
 • Vi vill införliva FN’s barnkonvention i kommunens styrkort

Skola och Gymnasium

 • Natur- och kulturskola
 • Skolmat av bra kvalitet med ekologiska och närproducerade råvaror
 • Två lunchalternativ varav ett vegetariskt
 • Kompetensutveckling för matpersonal inom ekologisk och vegetarisk matlagning
 • Fler specialpedagoger
 • Nolltolerans mot mobbning och utfrysning
 • Fungerande skolhälsa
 • Kompetensutveckling för lärare bl.a. inom
 • genuspedagogik
 • Lönehöjning för lärare
 • Lärarna ska ha god tid för planering, undervisning och utvärdering
 • God tillgång till bemannat bibliotek
 • Lärlingsutbildningar

Barnens och ungdomarnas Fritid

För att stärka barnens och ungdomarnas personliga utveckling och stärka deras självkänsla behöver de en rik och meningsfull fritid där de får tillfälle att uttrycka sig själva. Alla barn har rätt till ett rikt kultur- och fritidsutbud oavsett var i kommunen de bor.

 • Ökat medbestämmande när det gäller fritidssatsningar för barn och unga
 • Ökat kultur- och fritidsutbud för barn och ungdomar i hela kommunen
 • Stöd de kreativa ungdomsprojekt som växer underifrån
 • Fler träffpunkter med närvarande vuxna för ungdomar.

Ungdomarnas Arbetsliv

Skellefteå ska vara en kommun som värnar om ungdomarnas arbetsliv, företagande och möjligheter att uttrycka sig själva genom sitt arbete.

 • ”Sommarjobb”/feriepraktik minst 3 veckor till alla i gymnasiet och 9:an
 • Möjlighet till kommunala bidrag för ”sommarjobbare” i privata företag
 • Underlätta för ungdomar att starta eget företag
 • Bättre stöd till ungdomar som strävar efter att utvecklas
 • Utveckla medbestämmandet när det gäller arbetslivssatsningar för ungdomar

Demokrati, jämställdhet och mångfald

Skellefteå ska stå för demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi ser Skellefteå som en öppen och välkomnande kommun där demokrati, jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet. Skellefteå ska vara en jämställd kommun där genusperspektivet har en självklar plats i verksamheten.

 • Se över och utöka kommunens e-demokrati
 • Fler former för att ge allmänheten insyn i politiken och göra politiken lätt tillgänglig för alla
 • Utöka det aktiva demokratiarbetet i skola och förskola
 • Folkomröstningar i viktiga kommunala frågor
 • En folkvald politiker ska sitta max tre mandatperioder på en politisk post i Skellefteå kommun
 • Utveckling av nätbaserade samråd med medborgarna
 • Använda Studieförbunden till ytterligare demokratiprojekt och mångfaldsprojekt

Hållbar trafik och infrastruktur

Miljöpartiet Skellefteå vill ha ett hållbart och långsiktigt samhällbyggande med hänsyn till miljö och folkhälsa.

 • Vi vill dra E4:an utanför Centrum
 • Vi vill påbörja bygget av Norrbotniabanan nu.
 • Bygga ett resecentrum snarast som kan kompletteras med anslutning till järnvägen när Norrbotniabanan kommer
 • Pendeltågstrafik till Skelleftehamn
 • Alternativen i form av cykel och kollektivtrafik måste bli mera tillgängliga och attraktiva.
 • Gratis bussar till kommunalt arrangerade kulturarrangemang
 • Kraftigt bygga ut och förstärka cykelnätverket i kommunen
 • Bilfritt centrum med parkeringar utanför centrum med goda bussförbindelser till centrum.
 • Tätare bussturer och natturer på helgdagskvällar
 • Biljettpriser som upplevs billigare än kostnaden att ta bilen
 • Utveckla tankställen för biogas- och elfordon i kommunen
 • Vi behöver modernisera och investera och vi behöver omvärdsbevaka för att vara ”där pucken kommer” i våra satsningar. Planeringen behöver en tydlig inriktning mot en hållbar, resurssnål och klimatsmart framtid.

Boende

För att få en attraktiv stad där människor vill leva, bo och arbeta behöver vi ett varierande utbud av boenden.

 • Vi vill göra Skebo till förebild i omställningen för det hållbara byggandet och boendet.
 • Vi vill utveckla upphandling och entreprenadformerna i byggandet för bättre kvalitetsstyrning och lägre priser.
 • Vi vill höja målet för nybyggnation av bostäder och bevara de gamla bostäderna för att erbjuda ett mindre kostsamt alternativ.
 • Skebo bör ta större ansvar för byggande av hyresrätter även utanför centrum

Levande kultur och aktiv fritid

Miljöpartiet Skellefteå vill ha en kommun som sjuder av kultur- och fritidsliv.

 • Biblioteken ska vara nav för kulturlivet i hela kommunen.
 • Vi vill ge kulturskolan resurser att utvecklas.
 • Vi tycker att Trästockfestivalen är vår viktigaste kulturfestival.
 • Vi vill se större öppenhet för nya kulturformer och kulturformer som kommer utifrån.
 • Vi vill aktivera icke föreningsanknutna ungdomar.
 • Vi vill utveckla Eddahallen.
 • Vi vill uppföra nya sporthallar i Bureå och Kåge.
 • Vi vill möjliggöra att kultursatsningarna når invånare från alla delar av kommunen.
 • Vi vill se ett genusperspektiv på alla fritidssatsningar.
 • Vi vill ta vara på och utveckla våra stadsnära oaser som Bonnstan och Vitberget.
 • Vi vill ha en bättre skyltning och information om kommunens attraktiva natur-& kulturmiljöer.
 • Vi vill se en mera strategisk turismutveckling med inriktning på våra unika kvaliteter och ekoturism
 • Vi vill utveckla kompetensen inom turismnäringen, gärna med inriktning mot ekoturism.
 • Vi vill bygga kulturhuset.

Företagande och ekonomi

 • Vi vill se ett tydligt småföretagarperspektiv på kommunens upphandlingar.
 • Vi vill ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare.
 • Vi vill sänka momsen på tjänster.
 • Vi vill se en positiv förändring i arbetet med miljöanpassning av de kommunala upphandlingarna.
 • Vi vill se gröna nyckeltal i kommunens ekonomiska redovisningar.
 • Vi vill att miljömålsarbetet får en tydlig drivkraft på kommunledningsnivå.

Landsbygd

Miljöpartiet Skellefteå vill se en balans mellan stad och landsbygd. Båda delarna behövs för en framgångsrik kommun.

 • Vi vill se alternativa och bättre kollektivtrafiklösningar och samåkningslösningar som möjliggör miljövänligare och lättare transport utan bil.
 • Vi vill ha fler serviceställen på landsbygden
 • Vi vill att det ska vara lättare att driva KRAV-gårdar och gröna verksamheter på landsbygden.
 • Öka möjligheterna och kunskapen kring miljöanpassad upphandling för att ge närliggande producenter en möjlighet att delta med goda chanser i upphandlingar.
 • Vi vill ha kvar belysningen utanför Skellefteå
 • Vi vill att det ska finnas bra skola och barnomsorg på landsbygden.
 • Vi vill, via studieförbunden öka möjligheterna till rikt kultur- och idrottsliv med olika inriktningar
 • Stimulera entreprenörskap inom småskalig ekoturism för utveckling av landsbygden

Integration

Miljöpartiet Skellefteå vill ha en öppen, fördomsfri kommun där mångfalden ses som en tillgång.

 • Vi vill att alla nyanlända ska få en snabb väg in i samhället, exempelvis genom tematräffar med andra kommuninvånare, kunskapsutbyten, frivilliga kontaktfamiljer m.m.
 • Bättre samverkan mellan kommun, migrationsverket och befolkning vid planering av asylboenden
 • Förbättrad kvalitet i utbildningen av nyanlända, både i svenska språket och om det svenska samhället.

Arbete

 • Vi vill möjliggöra för alla att få en bra arbetsstart, bl.a. genom traineeplatser, garanterat sommarjobb för alla i 9:an och gymnasiet
 • Vi vill prova och utvärdera att ha 6 timmars arbetsdag för att främja folkhälsan och ge flera en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden
 • Vi vill, genom satsningar på omställning till ett hållbart samhälle med hållbara energisystem skapa fler gröna arbeten i kommunen.

Demokrati och jämställdhet

Miljöpartiet Skellefteå står för ett jämlikt samhälle där alla har en ärlig chans till arbete, utbildning m.m. oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. I Skellefteå ska alla mötas med värdighet och respekt.

 • Utvärdera och följ upp kommunens jämställdhetsarbete
 • Den kommunala verksamheten skall göras tillgänglig för funktionshindrade.
 • Stöd jämställdhetsarbete i förskola och skola
 • Resurser och pengar ska fördelas jämnt mellan könen (ex gällande idrott).
 • Max tre mandatperioder på en politisk post i Skellefteå kommun
 • Utveckling av nätbaserade samråd med medborgarna
 • Kommunala folkomröstningar i viktiga lokala frågor.

Internetpolitik

 • Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet
 • Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning för privat bruk.
 • Nätneutraliteten är en viktig princip att värna
 • Lägg ut all planering på nätet och uppmuntra till kommunikation om den med medborgarna.

Social trygghet

Vi vill att alla ska få en ärlig chans till social trygghet.

 • Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, vi vill bryta hemlösheten som ett steg bort från missbruk och prostitution
 • Utveckla förebyggande och uppsökande arbete
 • Barnfamiljer ska aldrig kunna vräkas från sin bostad
 • Kommunen ska stötta och avsätta mer pengar till verksamheter som arbetar med våld i nära relationer och stödjande verksamheter. Kvinno- och mansjourens arbete ska alltid uppmuntras och stöttas

Hälsa och livsstil

Miljöpartiet Skellefteå vill att alla invånare ska ha möjlighet att få leva ett bra liv. Vi eftersträvar en helhetssyn på hälsa inom kommunens verksamhet.

 • Kompetenshöjning för alla som arbetar inom socialpsykiatri och äldreomsorgen
 • Tillräcklig personal inom äldreomsorg och socialpsykiatri för att gynna möjlighet till utflykter, rörelse, kultur- och friluftsliv.
 • God mat lagad på ekologiska, råvaror av bra kvalitet.
 • Utöka folkhälsoprojekt via studieförbund och gör dem tillgängliga för alla
 • Större valfrihet och delaktighet inom äldrevården
 • Fler kooperativa äldreboenden
 • Höjda ambitioner för bevarande av värdefulla miljöer och kulturbyggnader
 • Allmänhetens tillgång till stränder ska värnas för framtiden
 • Vandringsleder i intressanta natur- och kulturmiljöer bör utvecklas
 • Reservera tysta och strålningsfria områden för framtiden.