Kommunprogram

Ett Skellefteå för framtida generationer. Nu.

Klimatanpassa Skellefteå

Vi ser redan konsekvenserna av klimatförändringarna, men vi har fortfarande möjligheten att stoppa de värsta effekterna. Hela världen behöver ställa om till förnybart, och med Miljöpartiet de gröna i regering har Sverige börjat bli en förebild för andra välfärdsländer. Etableringen av batterifabriken och en efterlängtad byggstart av Norrbotniabanan är ett resultat av den omställningspolitiken. Vår vision är att Skellefteå blir en fossilfri kommun till 2030. För att nå dit vill vi anställa en hållbarhetschef som leder det strategiska arbetet.

Utvecklingen av ny teknik inom hållbarhetsområdet går fort nu, och det är bra. Samtidigt behövs också beteendeförändringar. Politiken ska göra det lätt att göra rätt genom att till exempel underlätta för hållbara transportalternativ, som cykel, kollektivtrafik och förnybara bränslen. Produkter som håller längre, reparationer och återbruk ska gynnas framför slit och släng.

Kommunen behöver anpassa bebyggelsen och planera nya projekt så de klarar ett förändrat klimat. Vi vill fortsätta satsa på utökad tillgång till laddstolpar och möjligheter att tanka förnybara bränslen. Vi vill minska den tunga trafiken genom centrum så att luften blir renare. Vi vill satsa på förnybar energi genom att bygga energieffektivt och sätta solceller på alla nya kommunala tak. Vi vill göra Skebo till förebild i omställningen för det hållbara byggandet och boendet.

Värdefull natur och friska miljöer

En frisk och artrik miljö är inte bara härlig att vara i. Den fyller även många funktioner som vi inte skulle klara oss utan. Bin och humlor som pollinerar maten vi odlar är ett vanligt exempel. Gräsytor där vatten från häftiga skyfall kan rinna undan och betande djur som håller landskapen öppna är andra. Vi vill bevara värdefull natur genom att inrätta fler kommunala naturreservat, göra fler vandringsleder och öka tillgängligheten i skog och mark, återställa vattendrag så att fisk och andra vattenlevande organismer kan trivas där igen och värna om djurens och allmänhetens tillgång till stränder. Vi vill minska användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen, och planera för att dra nytta av naturens ekosystemtjänster.

Utveckling i hela kommunen

Grön omställning och satsningar på ekoturism skapar nya gröna jobb på landsbygderna. Vi vill att det ska finnas bra förskolor och skolor på landsbygden. Kommundelarna ska erbjuda människor en möjlighet att bo nära naturen och samtidigt ha tillgång till det som behövs för att vardagen ska fungera såväl som lokala mötesplatser och kultur. Det ska finnas en kollektivtrafik med stabila stamlinjer och goda pendlingsmöjligheter, som kompletteras med anropsstyrd trafik/ringlinjer.

För Miljöpartiet har det alltid varit en grundläggande princip att politiska beslut skall fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt. Vi vill därför ge kommundelarna större möjlighet till självbestämmande och anställa koordinatorer på plats i kommundelarna som kan hjälpa små företag växa och ta tillvara idéer i hela kommunen.

Vi vill underlätta för småföretagare genom att i högre grad upphandla tjänster istället för att utföra dem i egen regi och anpassa kommunens upphandling så att fler lokala företag kan vara med och lägga anbud. Detta kan ske genom att upphandla i mindre volymer eller att göra så kallade funktionsupphandlingar – där företagen får större frihet att själva föreslå kreativa lösningar för att nå de resultat som kommunen vill ha med upphandlingen.

För att människor ska kunna bo kvar längre i de samhällen de känner till vill vi bygga trygghetsboenden i kommundelarna.

Barnen är vår framtid

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Förskolan och skolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning. Personalen är förskolan och skolans viktigaste tillgång. Det är viktigt att barngrupperna i förskolan är små nog och att det finns tillräckligt många pedagoger för att de ska ha möjlighet att göra ett bra jobb. Vi vill gärna se fler vuxna i klassrummen genom ett tvålärarsystem, samt fler vuxna i skolan som kan möjliggöra för lärarna att fokusera på undervisning, planering och utvärdering.

Både barn och pedagoger ska ha en god arbetsmiljö. De miljöer som barn ofta vistas i ska vara fria från skadliga kemikalier och gynna rörelse och utomhusvistelse. Maten som serveras i förskolan och skolan ska vara ekologisk, näringstät och i huvudsak vegetarisk.

Förskolan och skolan ska ge varje barn och ungdom möjlighet att utvecklas utifrån sina behov, förutsättningar och drömmar. En fungerande elevhälsa, specialpedagoger, kompetensutveckling inom genuspedagogik och nolltolerans mot mobbning är alla viktiga pusselbitar för detta. Vi vill att alla elever ska ha god tillgång till bemannade bibliotek.

Vi är öppna för idéburna aktörer inom barnomsorg och skola men tycker att skattepengarna ska stanna inom verksamheterna. Vi vill gärna stärka möjligheterna till arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet, lärlingsutbildningar och fler universitetsutbildningar.

Hälsa för kropp och själ

Miljöpartiet i Skellefteå vill att alla invånare ska ha möjlighet att få leva ett bra liv. Vi eftersträvar en helhetssyn på hälsa inom kommunens verksamhet och vill se en större satsning på förebyggande insatser. Kost, motion och social samvaro har stora effekter på hälsan på lång sikt, vilket gör att många behöver mindre vård senare. Medborgarnas hälsa och välbefinnande skall stå i centrum vid kommunens planering.

Kulturen ger upplevelser och bildning, den fördjupar tänkandet och får nya idéer att växa. Miljöpartiet vill ge människor förutsättningar att utveckla sin kreativa och skapande kraft. Du ska kunna gå på konsert, utställning eller lära dig dansa på kulturskolan oavsett var du bor. Biblioteken ska vara navet i det lokala kulturlivet, och vi vill stärka stödet till föreningslivet och samverkan med studieförbunden. Vi vill öka kultur- och fritidsutbudet i hela kommunen och skapa större möjligheter att åka med kollektivtrafik på kvällar och helger. Stöd till föreningar ska fördelas jämställt mellan könen.

För att stärka barnens och ungdomarnas personliga utveckling och stärka deras självkänsla behöver de en rik och meningsfull fritid där de får tillfälle att uttrycka sig själva. Vi vill se ett ökat medbestämmande när det gäller fritidssatsningar för barn och unga och stödja de kreativa ungdomsprojekt som växer underifrån. Vi tror att fler träffpunkter med närvarande vuxna ger tryggare ungdomar.

Inkluderande arbetsliv

Skellefteå ska vara en kommun som värnar om ungdomarnas arbetsliv, företagande och möjligheter att uttrycka sig själva genom sitt arbete. Vi vill erbjuda ”Sommarjobb”/feriepraktik minst 3 veckor till alla i gymnasiet och 9:an och ge möjlighet att få kommunalt stöd till ”sommarjobbare” i privata företag samt stötta ungdomar att starta egna företag. Vi vill utveckla medbestämmandet när det gäller arbetslivssatsningar för ungdomar. Vi vill satsa på arbetsmiljö och prova sänkt arbetstid inom vissa yrken.

Vi ser Skellefteå som en öppen och välkomnande kommun där demokrati, jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet. Som en del i en hållbar utveckling har genusperspektivet en självklar plats i verksamheten.
Vi tycker att ett aktivt demokratiarbetet i skola och förskola är viktigt och vill även samverka med studieförbunden kring ytterligare demokrati- och mångfaldsprojekt. Vi vill göra politiken lättillgänglig för alla genom bland annat utveckling av nätbaserade samråd med medborgarna och folkomröstningar i viktiga kommunala frågor.

Vi menar att nya ideer och människor behövs i politiken och vill arbeta för att folkvalda politiker ska sitta max tre mandatperioder på en politisk post i Skellefteå kommun.

En kommun som tar ansvar

Det finns många anledningar till att människor väljer att flytta till ett nytt land. Vissa gör det som ett steg i karriären eller för kärleken. Andra flyr för sina liv. Oavsett anledning ska Skellefteå välkomna nya invånare. Både för att rätten att söka skydd är grundläggande och för att vi behöver fler människor som kan bidra till Skellefteås utveckling. Redan idag skulle exempelvis äldreomsorgen inte klara sin bemanning utan utlandsfödda.

Efter omsvängningen i flyktingpolitiken 2015 har antalet migranter som kommer till Skellefteå minskat kraftigt. Vi vill ta vara på kommunens långa erfarenhet av att ta emot flyktingar och arbeta för att ta emot fler. Vi vill att alla nyanlända ska få en snabb väg in i samhället genom god undervisning i svenska språket och samhället och exempelvis genom tematräffar med andra kommuninvånare, kunskapsutbyten, frivilliga kontaktfamiljer m.m. Nya bostadsområden och nyproduktioner ska bestå av blandade typer av bostäder för att människor med olika inkomster och förutsättningar ska kunna bo där.

Vi vill att alla ska få en ärlig chans till social trygghet. Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, vi vill bryta hemlösheten som ett steg bort från missbruk och prostitution och barnfamiljer ska aldrig kunna vräkas från sin bostad. Utveckla förebyggande och uppsökande arbete. Kommunen ska stötta och avsätta mer pengar till verksamheter som arbetar med våld i nära relationer och stödjande verksamheter. Kvinno- och mansjourens arbete ska alltid uppmuntras och stöttas.