Rikspolitik

Minskade ekonomiska klyftor i Sverige

av: BirGitta Tornérhielm (gitta)

Motionens brödtext

Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

För dem som lever på mycket små inkomster är det orimligt att alls betala skatt då deras inkomster ligger i så låga intervall att de ändå behöver andra försörjningsstöd. Det vore därför bättre att i dessa fall öka tröskeln till skattebetalning genom att höja grundavdraget. På detta sätt borde fler människor kunna leva på sina inkomster av arbete.

Det är de med hög inkomst som mest nyttjar de miljöförstörande
verksamheterna. Därav en fördelningfråga.

Höjt grundavdrag är en stark injektion för småföretagare och landsbygdens utveckling

Vi yrkar

att MP lyfter fördelningfrågan

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att koalitionen MP/S höjer grundavdraget

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att statens finanser kompenseras med ökadeavgifter för verksamheter som är negativa för miljö och klimat.
Förslag
Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

För dem som lever på mycket små inkomster är det orimligt att alls betala skatt då deras inkomster ligger i så låga intervall att de ändå behöver andra försörjningsstöd. Det vore därför bättre att i dessa fall öka tröskeln till skattebetalning genom att höja grundavdraget. På detta sätt borde fler människor kunna leva på sina inkomster av arbete.

Det är de med hög inkomst som mest nyttjar de miljöförstörande
verksamheterna. Därav en fördelningfråga.

Höjt grundavdrag är en stark injektion för småföretagare och landsbygdens utveckling

Vi yrkar

att MP lyfter fördelningfrågan

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att koalitionen MP/S höjer grundavdraget

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att statens finanser kompenseras med ökadeavgifter för verksamheter som är negativa för miljö och klimat.

BirGitta Tornérhielm,

Vivianne Gunnarsson, Halit halitazizoglu, Karin Nilsson Jungerman, Ylva Wahlström, Hans Sternlycke, Rolf Öberg, Kerstin Allergren, Bengt Holvaster,Ylva Larsson, Lars Harms Ringdahl, Karin Michal, Robert Ahl, Lise-lott Alsenius, Gösta Even, Eivor Karlsson, Ingegerd Axelsson Duron. Annika Hansen-Eriksson, Jan Lindholm

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/minskade-ekonomiska-klyftor-i-sverige-1/_ts/j6KRCMA7zZnjOEV

Read More

Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Av: Rebwar Hassan (rebwar)

Motionens brödtext

EU har ändrat inriktning från att ha verkat för de fyra principerna mellan länderna där varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav, till att sträva till att bli en federal stat. Med gemensam finanspolitik, skatter och valuta och en EU-armé samt egna gränstrupper för att nämna något av den planerade Storunionen Europa. Subsidiaritetsprincipen som skulle säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt har upphört att gälla och istället fattas detaljbeslut i Bryssel.

En mening med den Europeiska unionen var att övergripande beslut om samordning och förenkling av regelverk skulle göra Europa konkurrenskraftigare men resultatet har i många fall blivit det motsatta med miljontals jobb exporterade till låglöne- och klimatförstörande länder.

På så sätt minskar år efter år Sveriges självständighet. Efter att ha varit ett rike i tusen år håller vi på att bli en europeisk randprovins. Om detta varit i enlighet med det svenska folkets uttryckta vilja hade denna ordning åtminstone ägt något slags demokratisk legitimitet, men folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 gällde ett fördjupat mellanstatligt samarbete och inte deltagande i bygget av en europeisk superstat.

De som absolut inte vill ha självständiga stater är de globala och multinationella företagen med bankindustrin i spetsen. De vill inte att våra specifika intressen och politiska beslut på något sätt ska försvårar för deras expansion eller riskera deras marknadsandelar.

Att se sitt jobb bli automatiserat är kanske bra om andra jobb finns, att konkurrera med utländska företag och arbetare är bra om konkurrenten följer samma regelverk och inte löne- eller prisdumpar. Så är t.ex. inte fallet vare sig det gäller transporter eller byggarbeten i Sverige.

Förra året uttryckte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i ett brev till EU-kommissionen en stark oro för att företag ges subventioner för att flytta produktion från Sverige till andra EU-länder. EU kan alltså aktivt styra bort industri från Sverige till något mer ”behövande” land. Detta är helt oacceptabelt.

Global livsmedelsproduktion av mat framställd i industriell skala slår ut närodlade och nyttiga födoämnen. En ny rapport från SLU konstaterar att svenskt jordbruk kan föda en befolkning på hela 13.5 miljoner invånare, inklusive egen produktion av drivmedel och gödsel till jordbruket. Detta förutsätter dock en minskning av köttkonsumtionen till tidigare nivåer. Samt naturligtvis att den svenska livsmedelsproduktionen inte slås ut av produktion utan svenska djurskydds- och miljökrav. Globala läkemedelsföretag kommer att avskaffa all slags alternativmedicin. Det är också helt oacceptabelt.

Europeiska unionen arbetar metodiskt på att bygga upp en EU-armé. I skrivande stund rör det sig om en sammanlagd styrka om 60.000 man där fransmän och tyskar utgör huvudparten. NATO kommer i en nära framtid att utgöras av USA, EU, Storbritannien, Kanada och Turkiet. Sverige behöver inte ens ansöka om NATO medlemskap för EU ordnar det hela bakvägen. Värdlandsavtalet var en försmak på hur enkelt det kan ske.
En mot unionen avvikande utrikespolitik kan vi snart glömma och går EU i krig med Ryssland eller Kina eller Syrien behöver vi inte ens diskutera ett eventuellt Fredsdepartement.

Att medlemskap i unionen årligen kostar Sverige netto ungefär 30 miljarder kronor och att terrorister, vapen och narkotika flödar fritt in över gränsen medan stöldgods fria rullar ut är andra betydande avigsidor.

Den svenska staten har givit olika myndigheter i uppdrag att följa Brexit och det bör även Miljöpartiet göra. Brexit kommer att ge nyttiga erfarenheter för framtiden. För en framtid med antingen en reformerad union eller en före detta union.

Vi som skrivit under denna motion yrkar på att Miljöpartiet ska verka för en folkomröstning om medlemskap i den Europeiska Unionen med anledning av att EU nu utvecklas till något långt bortom den horisont vi såg för snart 25 år sedan.

Rebwar Hassan ,Stockholm
Valter Mutt, Göteborg

Förslag

Vi som skrivit under denna motion yrkar på att Miljöpartiet ska verka för en folkomröstning om medlemskap i den Europeiska Unionen med anledning av att EU nu utvecklas till något långt bortom den horisont vi såg för snart 25 år sedan.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/motion-till-kongressen-mp-2017-om-en-folkomrostning-om-sveriges-medlemskap-i/_ts/dm3B7f4EK0Ti0wf

Read More

Omänsklig behandling av asylsökande statslösa palestinier

Migrationsverket och Migrationsdomstolen behandlar statslösa asylsökande palestinier på ett rättsvidrigt och inhumant sätt. En förändring på politisk nivå är nödvändig.

Av: Marita Pahlen (marita-pahlen)


Motionens brödtext

Hur många gånger ska en flykting behöva bevisa sin flyktingstatus? En gång enligt FN, men det gäller inte svenska myndigheter. Statslösa palestinier utan hemland behandlas på ett totalt inhumant och rättsvidrigt sätt av Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det måste till politiska beslut för att ändra på det.
Många statslösa palestinier, varav många sedan generationer är flyktingar, har varit hänvisade till ett liv som gästarbetare i Förenade Arabemiraten (UAE) och Saudiarabien. Medborgare får de aldrig bli och arbetstillstånd ges godtyckligt. Exempelvis utvisades tusentals palestinier med rötter i Gaza från UAE 2010, då deras arbetstillstånd inte förnyades. Även palestinier som levt i Syrien men arbetat i gulfstaterna utvisades. En del av dessa statslösa, med flyktingstatus hos FN och identitetshandlingar från UNRWA, har sökt asyl i Sverige.
Migrationsverket nekar konsekvent uppehållstillstånd och kräver att palestinierna ska återvända till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Detta trots att de inte är medborgare där eller har uppehållstillstånd. Låt oss ta ett exempel med en statslös trebarnsfamilj som varit över fem år i Sverige efter att ha utvisats från Emiraten till Gaza och därifrån flytt krig och nöd för att söka asyl i Sverige. Migrationsverket och Migrationsdomstolen kräver att de ska åka tillbaka till Förenade Arabemiraten (varifrån de utvisades 2010) trots att de har dokument som visar att landets arbetsmarknadsmyndighet nekar dem arbets- och inresetillstånd.
Detta är en grupp människor utan hemland som utsätts för en oerhörd plåga i Sverige. De hamnar i mångårigt limbo – får inte uppehållstillstånd och har ingenstans att ta vägen. Inte minst barnen lider svårt. Människoliv ödeläggs fullständigt i onödan.

Förslag

Vi vill att Miljöpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp tar upp statslösa flyktingars situation och verkar för nya direktiv och en ny humanitär praxis hos Migrationsverket. Det finns ingen som vinner på att människor utan hemland år efter år nekas uppehållstillstånd trots att det inte finns något hemland att utvisa dem till. Det finns bara förlorare.
Miljöpartiets avdelning i Tranemo.
Marita Pahlen, Ingela Karlsson, Caroline Bergmann, Louise Bertilsson, Sofia Kreutz.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

Read More

Revision

Granskning av partistyrelsen

Av: Lars Karlberg (lakar)

Status: Granskas


Motionens brödtext

MPs revisorer har bland annat att granska Partistyrelsens arbete. Det är viktigt att revisionsberättelsen tydliggör samtliga beslut Partistyrelsen fattat som avviker från valplattform och partiprogram samt anger skälen till att så skett. Denna redovisning ska föregå revisorernas förslag till kongressen om ansvarsfrihet.

Förslag

Att revisionsberättelsen till kongressen ska specificera de beslut som partistyrelsen fattat som står i strid med val- och/eller partiprogram samt skälen härför innan förslag om ansvarsfrihet lämnas till partikongressen.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/revision/_ts/f3BZgmD59qo7vGQ

Read More

Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Av: Maini Sorri Hongslo (maini-sorri-hongslo-1)


Motionens brödtext

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Lagen skulle vara tillfällig och gälla i 3 år.Remissinstansernas kritik mot lagen har varit skarp. RFSU skrev att förslagen strider mot ”Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot”. UNHCR skrev att förslagen ”inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas”.

Etikkommissionen skrev: ”Bland Etikkommissionens medlemmar finns flera framstående läkare, barn/vuxenpsykiater och somatiker med lång erfarenhet i vården av asylsökande och traumatiserade flyktingar. Man är minst sagt chockad över förslaget. ”
”Det är med stor oro vi tagit del av det aktuella lagförslaget som står i skarp kontrast till det Sveriges som ansett sig vara ett humanitärt land med en uttalad respekt för mänskliga rättigheter. Lagförslaget i sin helhet undergräver asylrätten och försvårar integrationen när människor i behov av skydd tvingas fortsätta leva i otrygghet.”

Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Miljöpartiet skriver i partiprogrammet: ” Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar.”
”Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig.”
”Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration.”
”Vi vill ha ett samhälle där ingen tvingas leva som papperslös, ett Sverige där ingen familj är splittrad, och en värld där alla kan röra sig fritt.”

Det är på tiden att Miljöpartiet gör allvar av sitt partiprogram, gör allt för att den tillfälliga lagen ska försvinna och arbetar hårt med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar, en fristad från förföljelse, tortyr och krig.


Förslag

Vi yrkar:att Miljöpartiet i riksdag och regering med all kraft verkar för att den tillfälliga lagen försvinner

att Miljöpartiet i riksdag och regering aktivt arbetar med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/ta-bort-den-tillfalliga-lagen/_ts/zPApb95chs1uzc5

Read More

Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)

Motionens brödtext

Idag har de flesta av de större Linuxvarianterna fullt tillräckliga programvaruutbud för att som de är, utan anpassningar, motsvara alla de behov som är rimliga för allmän datorutbildning i grundskola och gymnasium.

Dessutom har datorutbildningen börjat få ett annat syfte än tidigare. Eftersom kraven är mycket högre, liksom barn och ungdomars datorvana, är det mer tekniska kunskaper och programmering man fokuserar på. Idag går inte sällan 7-åringar på programmeringskurser. Det finns också program för ännu mindre barn som stimulerar de här förmågorna.

För sådan utbildning är Linux nära idealet. Alla relevanta programmeringspråk finns redan installerade, och de annars komplicerade beroenden som på andra operativsystem gör administration svår, hanteras i Linuxdistributioner via inbyggda paketsystem på en nivå som andra plattformar inte är i närheten av idag.

Det finns utöver detta andra skäl att välja Linux som plattform:

  • Det finns inga kostnader för inköp av programvara.
  • Man måste fortfarande betala för support, men det är lättare att upphandla som en separat tjänst.
  • Man behöver inte upphandla stora och komplicerade ramavtal med multipla och centralt lokaliserade leverantörer, support kan upphandlas lokalt vilket stimulerar den lokala industrin och skapar arbetstillfällen.
  • Man slipper explicita och kontraktuella inlåsningseffekter, man har helt enkelt ingen programvaruleverantör.
  • Man kan via de mekanismer som finns för öppen källkod gemensamt med andra intressenter finansiera eller bidra till systemens utveckling.
  • Systemen kan bli en del av undervisningen. I högre åldrar kan studenter till och med själva delta i förbättringen av sina verktyg och applikationer. De här systemen utvecklas samtidigt och globalt, om man aktivt deltar i den utvecklingen knyter man kontakter över hela världen.
  • Den kommersiella industrin har idag till stor del idag anammat samma verktyg som man gör inom öppen källkod och interagerar starkt med den. Det är väldigt få system idag som inte till stor del består av öppen källkod, Linux är själva epicentret av detta och har alla de koncept som används som centrala byggstenar, inte som tillägg.
  • Linux har låga hårdvarukrav och ingen inköpskostnad, det ger fler möjlighet att ha råd med egna datorer i hemmet. Det man lär sig kan alltså blir värdefullt mycket tidigt.

Förslag

att MP aktivt verkar för att alla skolor börjar gå över till öppen källkod och Linux som operativsystem.

att MP aktivt verkar för att ambitionsnivån i datorutbildningen höjs till att djupare diskutera funktion och struktur och börjar lägre ner i åldrarna för att vara meningsfull och utmanande för ungdomar.

att MP verkar för att en utredning för att konkretisera hur ett ambitionshöjning skulle se ut och sedan startar pilotprojekt i ett antal skolor för att utvärdera effekten.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/aggressivare-datorutbildning-kraver-aggressivare-systemval/_ts/llw9EbWUoFP5tUW

Read More

Tillsätt expertgrupper!

Miljöpartiet behöver bli bättre på att tillvara på den kunskapsbank medlemmarna besitter

Av: Isak Betsimon (isak-betsimon)


Motionens brödtext

Miljöpartiet består av flera duktiga och engagerade medlemmar som har flerårig livs- och arbetserfarenhet inom olika sakområden som kan tas till vara på mycket bättre än vad det hittills har gjorts.Vi har olika kommittéer, nätverk och intressegrupper som diskuterar olika frågor inom vissa specifika område och som gör stor nytta för partiet. Vad vi däremot saknar är en tillsatt grupp av medlemmar som har expertkunskap inom ett visst område som kan vara till användning en eller två gånger per år, beroende på hur behovet ser ut.

Rollen skulle kunna vara att agera som en bollplank eller stöd för både inom frågor som berör själva partiet eller politiken, d.v.s. för både riksdagsgruppen, kanslipersonal och partistyrelsen. Vi får exempelvis propositioner eller motioner som vi ska ta ställning till eller som vi vill få ut. Då kan det vara bra att en grupp personer med den specifika sakkunskapen kan granska innehållet för att ge det någon form av en extra kvalitetsstämpel. Det kan vara allt ifrån ekonomi, biologi, medicin, pedagogik eller annat. Det här skulle också minska belastningen av partiets kanslipersonal och effektivisera deras arbete.

Vi är övertygade om att det finns engagerade medlemmar som vill stödja arbetet att göra partiet mer framgångsrikt och kommer att göra det om möjligheten finns.

Vi vet att partistyrelsen och riksdagsgruppen är talespersoner för olika områden, de skulle kunna (men behöver självfallet inte) samla en grupp experter inom deras ansvarsområde. Gruppen behöver inte vara arvoderad och arbetsformen kan se olika ut beroende på hur behovet ser ut. Miljöpartiet vill göra mycket för att förbättra samhället. Det finns en enorm kunskapsbank inom miljöpartiet. Låt det inte gå förlorad.


Förslag

– att partistyrelsen tar fram en arbetsform som ger sakkunniga partimedlemmar ett forum för stöd till partistyrelsen och riksdagsgruppen i det politiska arbetet.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/tillsatt-expertgrupper/_ts/hhLtAIspyu6kV4g

Read More

Partistyrelsens sammansättning

Riksvalberedningen har idag en tumregel avseende PS sammansättning som starkt försvagar dess funktion som långsiktig motvikt till dags- och realpolitiken.

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)


Motionens brödtext

Nuläget:Idag finns en tumregel inom Riksvalberedningen som säger att Partistyrelsen skall bestå av:
* ⅓ rikspolitiker (parlamentariker är begränsade till ⅓ enl. stadgar, om statsråd omfattas är en tolkningsfråga)
* ⅓ kommun-, landstings-, och regionspolitiker
* ⅓ ”andra” plattformar

För närvarande är fördelningen ungefär 37% rikspolitiker, 46 % kommun-, regions- och landstingspolitiker och 15 % ”andra” plattformar.
Det är också viktigt att notera att det bara är en intern bedömning, det ligger alltså inget kongressbeslut bakom Riksvalberedningens regler kring vad som är lämpligt som sammansättning av partiets styrelse.

Problemet:

En styrelses uppgift, i föreningar och företag, att ta ställning i de långsiktiga, strategiska frågorna. Det är också partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Kongresserna är medlemsorganisationens, alltså själva partiets, demokratiska forum. På det följer att det främst är medlemsmakten som skall utövas i partistyrelsen.

Problemet är att idag är det inte så. Idag är ⅓ av ledamöterna rikspolitiker. En ytterligare faktor att de är heltidspolitiker, vilket gör att de får en betydligt större tyngd gentemot de inte sällan oarvoderade övriga ledamöterna än antalet visar, de har ju dessutom en stab bakom sig.

Rikspolitikerna väger, vilket inte är konstigt, dagspolitiska och realpolitiska hänsyn tungt.
Men om de får en stor tyngd i partistyrelsen. Detta gör att partistyrelsen inte blir den långsiktiga motvikt till riksdagsgruppen och statsråd som måste finnas för att garantera en ideologisk och långsiktig förankring i partiets agerande.

Att sitta i partistyrelsen är också en ytterligare arbetsuppgift för rikspolitikerna som inte nödvändigtvis alltid är helt lätt att kombinera med deras övriga roller, att delta under hela mötestiden kan vara svårt.

Dessutom, dagens sammansättning innebär att Riksvalberedningen i kongressen 2017 med stor sannolikhet i stort sett bara kommer att föra fram representanter från “andra plattformar” och möjligen en ytterligare rikspolitiker. Allt annat skulle med dagen ⅓-tumregel vara felaktigt.

Lösningen:

Partistyrelsen har redan en roll hos vissa ledamöter som innebär att de skall hålla kontakten med rikspolitiska företrädare för partiet och därmed ge partistyrelsen insikt i rikspolitikernas arbete och situation.

Om man istället adjungerade rikspolitikerna skulle de kunna delta bara när deras expertis behövdes, man skulle då kunna ändra fördelningen till ⅔ kommun-, regions- och landstingspolitiker och ⅓ “andra plattformar”. Språkrör och partisekreterare påverkas inte av detta, de har sina platser.

Detta skulle stärka medlemsmakten i partiet och göra att partistyrelsen får lättare att fokusera på långsiktiga, strategiska frågor samt att dess roll som sådan motvikt mot de andra delarna av ledningsstrukturen stärks.


Förslag

Att Riksvalsberedningen får som instruktion att ungefär ⅔ skall vara kommun-, regions- och landstingspolitiker, och ⅓ andra plattformar.
Att rikspolitiker som parlamentariker och statsråd skall vara adjungerande till partistyrelsemöten.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/partistyrelsens-sammansattning/_ts/KmyppyfHd3xpfTd

Read More

Högre utbildning i hemort

Utveckla kommunala lärcenter för att kunna erbjuda högre utbildning i hemorten

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)


Motionens brödtext

Ett av de traditionella problemen i lands- och glesbygdskommuner är att högpresterande studenter lämnar sin hemkommun för att studera på annan plats. Eftersom en ganska liten del av dessa flyttar tillbaka till hemkommunen leder till detta till en utarmning, en så kallad “brain drain”.
Detta är något som inte sällan noteras med viss uppgivenhet på landsbygden.Konsekvensen blir att landsbygden i stort sett finansierar storstädernas uppfostran för många av dess högre utbildade invånare. Dessutom hämmar kompetensflykten företagande i lands- och glesbygdskommuner. På lärosätena råder ofta svår bostadsbrist, det finns alltså flera orsaker att försöka vända denna utveckling.Kommunala lärcentra utvecklades för att öka tillgängligheten till högre studier och är en mötesplats för studerande. På ett lärcentrum finns det exempelvis studielokaler, olika typer av teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Eftersom varje kommun beslutar om hur lärcentrum ska byggas upp varierar resurserna avsevärt.

Detta gör att också möjligheterna skiljer sig avsevärt, vissa erbjuder eftergymnasial utbildning, men de flesta gör det inte. Det finns också ett inte ovanligt problem med systemet; efter samtal med Tina Bäckström, ordf. för nätverket för kommunala lärcentra, framkom att det finns oklarheter om hur kostnaderna skall fördelas mellan lärosätena och kommunerna, det krävs krävs alltså ytterligare finansiering: “För detta ser vi att det både kan behöva tillföras medel till kommunerna för att bygga upp/utveckla befintliga lärcentra men också incitament för universiteten att tillgängliggöra högskoleutbildningar även utanför campusorterna”.

Det är utöver detta inte rimligt att kommuner skall betala något som strikt taget inte är deras ansvar och kan göra att folk lämnar kommunen vid slutförd utbildning, även om chansen att de stannar ökar jämfört med att de lämnar kommunen för att studera. Idag är alltså flera av incitamenten felriktade.

Detta avser alltså distansutbildning med lokalt stöd, och idag finns det många utbildningar som kan utföras på det här sättet. Självfallet har många utbildningar praktiska delar som är svåra att utföra på distans, men väldigt många har också inte det utan kan helt utföras på distans med liten eller ingen lokal handledning.

Om detta system byggdes ut och blev mer permanent skulle det kunna få stor positiv betydelse för de här kommunerna. Det finns också en möjlighet till samarbete med lokala företag.


Förslag

Att det skapas ett system för högre utbildning i hemorten som även omfattar små kommuner.
Att systemet får en egen, statlig finansieringsmodell som motiverar kommuner att utveckla den här verksamheten.
Att man gör det möjligt för kommuner att söka ytterligare utvecklingsstöd för att skapa lärcenter med stöd för etablering av eftergymnasiala och högre studier.
Att man skapar incitament för universiteten att tillgängliggöra högskoleutbildningar även utanför campusorterna.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/hogre-utbildning-i-hemort/_ts/ogx3hWsuGaIToOy

Read More

Låt läkaren som möter patienten avgöra arbetsförmågan

Sverige vill gärna framhålla sig som ett humant och utvecklat samhälle. Samtidigt har vi regler som rycker undan försörjningen från de svagaste i samhället. De som drabbas av sjukdomar, vilket gör att de under en längre tid inte klarar av sitt arbete, blir fråntagna sin sjukpenning. Detta för att, som det verkar, staten vill spara pengar.

Av: Kent Holmkvist (kent-holmkvist)

Motionens brödtext
Sverige vill gärna framhålla sig som ett humant och utvecklat samhälle. Samtidigt har vi regler som rycker undan försörjningen från de svagaste i samhället. De som drabbas av sjukdomar, vilket gör att de under en längre tid inte klarar av sitt arbete, blir fråntagna sin sjukpenning. Detta för att, som det verkar, staten vill spara pengar.

Det blir särskilt problematiskt när det kommer till de som drabbas av stressrelaterade eller kroniska sjukdomar med “diffusa” symptom. Tillstånd som blir vanligare och vanligare i vårt samhälle.

Problemet vi har idag är att läkaren som sjukskriver patienten regelmässigt misstros av försäkringskassans handläggare och försäkringsmedicinska rådgivare (FMR). Som patient tycker man att den sjukskrivande läkarens intyg borde räcka. Tyvärr är detta inte alltid fallet. Efter sjukskrivningen börjar en process där den sjukskrivne ifrågasätts av försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare, som inte ens alltid träffat patienten. Detta orsakar ytterligare stress och ansträngning för människor som inte sällan sjukskrivs för just stressproblem.

Rent praktiskt torde detta dessutom vara ett resursslöseri då läkare får ägna mycket tid till att formulera sjukintyg samt att jobba med konsekvensen av överklaganden till försäkringskassan. Med tanke på den läkarbrist som ofta lyfts fram så är det mer effektivt att läkarna får ägna sig åt att möta patienter istället för att sitta med pappersarbete skapat av Försäkringskassan.

En civilisations framgång brukar bedömas utifrån konsten, arkitekturen och hur väl samhället tar hand om dem som inte kan sörja för sig själva. Motionen behandlar den humanitära och sociala aspekten av en civilisation. Om vi som land inte mäktar med att ta hand om de svagaste – de som behöver mest stöd – vad säger detta om Sverige som samhälle? Försäkringskassans inhumana hantering av människor i behov av stöd måste få ett slut. Vi måste lita på att den läkare som möter patienten är kompetent nog att avgöra arbetsförmågan och Försäkringskassan bör ge alla, som blivit sjukskrivna av en läkare, sjukpenning

Förverkligandet motionens intention innebär att vi återställer förtroendet för den yrkeskår som är utbildade för just det här ändamålet. Den gör att orimliga krav på svaga människor ersätts av rimliga och leder till en humanisering av en sedan länge avhumaniserad del av samhällsapparaten.

Förslag

Att Miljöpartiet aktivt börjar verka för att Försäkringskassans direktiv skall ändras så att en sjukskrivning av en läkare skall räcka för att patienten skall vara berättigad till sjukpenning.

Att Miljöpartiet skriver en motion till riksdagen om att ändra Försäkringskassans direktiv så att en sjukskrivning av en läkare skall räcka för att patienten skall vara berättigad till sjukpenning.

Att Miljöpartiet ska verka för att försäkringskassans direktiv skall innebära att myndighetens uppgift blir att skydda de svaga.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/lat-lakaren-som-moter-patienten-avgora-arbetsformagan/_ts/GiOzjoroZDxBH4Q

Read More