Senaste nytt

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail.

Kommungruppen

Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. Mötena har varit upplagda så att först har aktuella frågor tagits upp, efter detta så har KS ärenden behandlats. Rune har fört protokoll vid dessa möten där inriktningsbesluten är med. Möterna är obligatoriska för de som är med i kommungruppen trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Möten inför KF-träffar har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.


De kommunala förtroendeuppdragen var vid 2017-års slut fördelade enligt fölande:
Kommunfullmäktige – Hans Brettschneider, Daniela Wikström, Rune Wästerby, Magnus Hjonequist,  ers. Ingegerd Saarinen, Jan-Erik Engman
Kommunfullmäktiges valberedning – Rune Wästerby
Kommunstyrelsen – Hans Brettschneider
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd – ers. Hans Brettschneider.
Bygg – och miljönämnd- Anders Hård
Fritidsnämnden – Isak Burman
För – och grundskolenämnd- Magnus Hjonequist
Gemensam överförmyndarnämnd – ers. Magnus Hjonequist.
Gymnasienämnd – Daniela Wikström
Konsumentnämnd – ers. Magnus Hjonequisters.
Kulturnämnd  – Runa Ceder
Nämnden för support och lokaler – v.ordf. Hans Brettschneider
Personalnämnd – ers. Jan -Erik Engman
Socialnämnd – Eva Lindberg
Tekniska nämnden – v.ordf. Rune Wästerby
Valnämnd- ers Runa Ceder

Beredningar/ utskott
Demokratiberedning – Daniela Wikström

Bolagen
SSAB (Skellefteå Stadshus AB)- ers. Hans Brettschneider.
Skellefteå kraft -Ingegerd Saarinen

Motioner:
o Cykelsymboler på cykeltrottoarer.
o  En parkeringsnorm för 2000 -talet i Skellefteå.
o Hållbarhetsarbetet på Kommunledningskontoret.
o Systematiskt hållbarhetsarbete i Skellefteå kommun.
o Vandrande skolbussar.
o Senare skolstart för elever.
o Digitala mötesplatser
o Utredning av kommunal klimatväxling.
o  Test av källsorterade avloppssystem.

Interpellationer:
o Om fördelning av anslag i regionala transportplanen.
o Om microplaster från konstgräs.
o Om kommunens arbete med plastföroreningar.

Enkla frågor:
o  Om Skellefteås träbyggnadsstrategi.

Det politiska arbetet
Under årets första del blev arbetet i Kommungruppen till viss del påverkat av  en del ledamöters svårighet att närvara på möten, samt av avsägelser och byten av ledamöter på flera av de poster vi fått oss tilldelade. Efter att vi under 2017 hade svårt periodvis fylla våra tilldelade stolar i Kommunfullmäktige, har vi dock under 2018 oftast varit fulltaliga, med både ordinarie ledamöter och ersättare.

Miljöpartiet har stuckit ut i vissa frågor. Det gäller dels behovet av en långsiktig planering, behovet av av grönområden i stadsmiljön samt nödvändigheten av att följa de planer som vi beslutat. Vi har även varit påtryckande när det gäller feriepraktik.

Vi har intagit en granskande roll vad gäller fördelning av statliga medel för infrastruktur och vad gäller kommunens nytta av de samarbetsprojekt vi deltar i för att få tillgång till EU-medel. Vi har även varit kritiskt granskande till vissa av de arrangemang kommunen deltar i för att representera i olika sammanhang. Detta har inneburit att projekten presenteras bättre och att vi fått med fler partier att börja ifrågasätta.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna har varit vilande under 2017.

Utåtriktad verksamhet
Exempel på arrangemang där vi har deltagit, tillsammans eller enskilt.
o  Deltagit på frukostmöten arrangerade av näringslivet.
o  Deltagit på frukostmöten arrangerade av Visit Skellefteå.
o  Deltagit i årsmöte med organisationen Hela Sverige ska leva.
o  Deltagit i Byautvecklingsrådets årsmöte.
o  Deltagit på Ungdomsfullmäktige.
o  Deltagit på Avfall Sveriges årsstämma.
o  Haft träff med Boliden Rönnskär angående reglerna för järnsand.
o  Deltagit i konferensen Det digitala Västerbotten.
o  Bjudit in och med kommunen arrangerat bostadsministerns besök i Skellefteå.
o  Under året har vi även haft löpande kontakt/möten med kommunens tjänstemän.

Inåtriktad verksamhet
o  Upptakt 2017 – En tvådagars seminariehelg under våren med strategidiskussioner och skrivarstuga. Dessa diskussioner landade i att vi ville söka en position där vi kan påverka besluten i kommunen efter valet 2018. Vi konstaterade också att det i första hand skulle vara i samverkan med Socialdemokraterna vi skulle kunna göra det. Vi kontaktad senare under våren den politiska ledningen i S -partiet för att få deras inställning till samarbete klargjort för oss. Svaret blev att något samarbete skulle för deras del inte vara aktuellt innan valresultatet var klart .
o  Våravslutning 2017 – En heldag i Bureå med bl a studiebesök på Strömsholms lantbruk och en bastukväll på Bureå camping till vilken allmänheten inbjöds.
o  Höstupptakt 2017 – Ett kvällsseminarium ett år innan valet med fokus på valfrågor och nomineringar. Ett möte där en grupp tillsattes som skulle jobba vidare med valplattform och valprogram.
o  Vi fick i början av oktober en inbjudan Liberalerna till partiöverskridande samtal med oppositionen, med sikte på maktövertagande efter valet 2018. Vi beslöt i kommungruppen att delta i samtalen, för att lämna beslutet om vägval till ett medlemsmöte när vi fått en klarare bild av vad en samverkan skulle kunna leda till.  Vid ett medlemsmöte den 13 nov. beslöts dock att vi inte skulle ingå i något fast samarbete med andra partier inför valet 2018. (För att när valresultatet visat på förutsättningarna vara beredda till samverkan med andra  partier kring en grönare och mera hållbar utveckling för Skellefteå.  – som det stod i pressmeddelandet)

Skellefteå 2018 -02 -22

 

Hans Brettschneider, gruppledare .           Rune Wästerby, polisk sekreterare.

Read More