SKELLEFTEÅ 2030

Miljöpartiets vision om en grönare framtid. I

År 2030 har vi fått uppleva att en folkökning innebär mera resurser i kommunens kassa. Men vi har också börjat inse att det innebär stora utmaningar och krav på politiken att vara nytänkande, förutseende och faktiskt styrande. En kommun I utveckling kräver utvecklingsbenägna politiker.

Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Hållbarhetsfokus

För att klara en hög befolkningstillväxt på sikt behöver vi också ett långsiktigt perspektiv i vårt handlande. Vi har därför inrättat en hållbarhetschef på KLK, med uppgift att alltid lyfta det långsiktiga perspektivet i alla strategiska beslut och att leda ett hållbarhetsteam med representanter från alla kommunens förvaltningar som har till uppgift att implementera den långsiktigt hållbara aspekten som grundtanke i hela kommunens dagliga verksamhet.

Vi har insett att alla nyinflyttade inte kan bo I centrala stan. Det blir ingen attraktiv livsmiljö, varken för de nyinflyttade eller för de som vill besöka centrum för nöjen, fritidsaktiviteter eller för att handla.

Hållbara transporter

Nya bostadsområden planeras numera in efter de stråk omkring centrum som är möjliga att försörja med kollektivtrafik. Men inom en mil från centrum är det allt fler som cyklar. Vi har satsat hårt på att bygga snabba och säkra cykelbanor där. Med de lätthanterliga elcyklarna som nu, 2030 blivit vanliga går det lika fort att cykla några kilometer som att åka bil eller buss. Vi har också äntligen fått pengar från staten till cykelbanor från Medle och Klutmark.

Att det blivit plats för inbjudande miljöer i centrala stan beror också på att bilarna tar allt mindre plats. Det flesta bilarna är förarlösa elbilar som tyst glider fram med sina beställningskörningar. Eftersom de är I arbete hela tiden de inte står dockade till laddstationen på Hedensbyn, så behövs bara en bråkdel av de parkeringar som behövdes på 2010-talet. Biogasbussarna har också tagit över en stor del av resandet inom stadsdelarna och längs Skelleftedalen. Med fyra linjer, fria övergångar och avgång var tjugonde minut så har Skellefteborna börjat lita på busstransporterna och ser det nu som ett prisvärt alternativ.

SKELLEFTEÅ 2030

Miljöpartiets vision om en grönare framtid.II

Utvecklingen mot ett grönare Skellefteå; ett mera långsiktigt hållbart och framtidsinriktat Skellefteå, ställer stora krav på kommunens bostadsplanering. Kommunen kan inte längre vänta på att exploatörer ska komma med förslag på tomter där de vill bygga sitt hus.

Nya initiativ

Miljöpartiets Skellefteå 2030 tar kommunen själv initiativ för att styra utvecklingen genom att planera nya områden. Nya områden som är större en bara en fastighet eller bara ett kvarter, som det var på 2010-talet. Nya bostadsområden har nu också exploaterats. På östra Moröbacke, öster om ridhuset har ett område växt fram och i Tjärn har man nu när järnvägen och nya E4:an är på plats börjat planera för ett bostadsområde i sluttningen upp mot Byberget.

Men det är särskilt det nya området I södra Bergsbyn som har låtit tala om sig. Södra Bergsbyn är nämligen en från grunden uppbyggd och konsekvent planerad grön stadsdel. Ett kretsloppsanpassat bostadsområde dit folk vallfärdar från hela landet för att lära sig om det hållbara byggandet och boendet.

Helhetssyn

Där kan man se separerade avloppssystem där näringsämnen tas tillvara och används till odlingarna. Det komposterbara avfallet mals ner och pumpas direkt till biogasverket. Där kan man se byggnader, både småhus och flerbostadshus som är uppförda I trä och cellullosafiber, och i en passivhusstandard som egentligen inte behöver nån annan tillförsel av energi än hushållsel.Hushållselen kommer till allra största delen från solcellerna på taken och från litiumbatterierna på vinden. Batterier som tillverkats i Norra Bergsbyn.

Naturligtvis är området byggt för ett generationsboende. Här finns både ägda och hyrda bostäder liksom barnomsorg och trygghetsboende. Mark för egna odlingar av mat finns i området liksom källare för vinterförvaring. En populär hästgård finns också i Södra Bergsbyn. Stadsdelen på östra Moröbacke använder även närheten till ridhuset som profilskapande dragplåster för området, vilket påtagligt ökat intresset för att bosätta sig där.

SKELLEFTEÅ 2030

Miljöpartiets vision om en grönare framtid.III

Centrala stan har nu, 2030 allt mera blivit en plats för att träffas och umgås, för kulturupplevelser och gemensamma aktiviteter. Utbudet av restauranger har fortsatt att växa och nu finns det möjlighet till matupplevelser med ursprung I såväl Indien som Libanon och Etiopien. Nya tak planteras ofta med gröna växter. Kanalgatans mittremsa har tagits tillbaka från bilarna och blivit små gröna oaser mellan stationerna med cykeluthyrning och vattenkonstverk.

Ekosystemtjänster

Trots folkökningen har stan blivit grönare. Vi planerar numera för att använda ekosystemtjänster. Vi har t ex tagit vara på de möjligheter till planteringar av träd eller annan växtlighet som funnits. Även där det varit trångt och ont om plats. Så har T ex en del av ”Domusparkeringen” blivit park, medan den övriga delen bebyggts med en galleria och saluhall.

SKELLEFTEÅ 2030

Miljöpartiets vision om en grönare framtid.IV

Det nya stråket mellan lokalbussarnas hållplats på Kanalgatan och Resecentrum vid järnvägen norr om Kulturhuset har blivit den nya mötesplatsen. Här träffar man vänner och människor man inte sett på åratal. Kanske bestämmer man sig för att ta en gemensam fika på kulturcaféet uppe på terassen. Tillsammans med det uppsnyggade torget har platsen framför kulturhuset blivit det stadens finrum som Skellefteå så länge har saknat.

Regionförstoring

Resecentrum som snart har ett decennium på nacken har äntligen fått börja betjäna även en väl fungerande Norrbotniabana. Den har redan betytt mycket för arbetsmarknaden och för studiemöjligheterna. Kontakten med Umeå har radikalt förbättrats och nu börjar de båda kuststäderna få arbetsmarknader som samverkar. Den ene I familjen kan faktiskt bo I Skellefteå fast hen arbetar I Umeå och vice versa. Den fulla potentialen får den dock först när banan till Luleå är klar. Men tack vare den rödgröna regeringen så är arbetet för den biten nu också igångsatt. Det har lett till att Byske blivit ett populärt alternativ som bostadsort. Planering för en större utveckling av Byske är i full gång.