Protokoll Styrelsemöte 4 (20170419)

§1 Mötet öppnas

Närvarande: Hans Brettschneider, Isak Burman, Jan-Erik Engman, Toseef Javaid, Lasse Johansson, Benny Lindkvist, Ella Lindkvist, Eva Tunvall, Daniela Wikström.

§2 Val av sekreterare och justerare

Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ändringen att Hans fick rapportera under denna paragraf då han måste avvika tidigt. Han berättade att det nu existerar en löst sammansatt grupp med GU-medlemmar och eventuellt intresserade som också öppnat en facebooksida.

Han skulle uppskatta om det gick att få tillgång till uppgifter ur medlemsregistret om GU-medlemmar för att underlätta kontakter. Vidare berättade han att det förts samtal med Lorentz Burman och Maria Marklund om tänkbara majoritetsbildningar efter valet.

§4 Eventuella adjungeringar

Adjungerade var Hans och Jan-Erik.

§5 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll föranledde inga ändringar i vad som skulle avhandlas och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport

På Isaks initiativ diskuterades under punkten hur vi lämpligast bör kontera vissa utgifter så att redovisningen ska bli lätt att ta till sig. Han väckte också frågan vilka som skulle ha löpande tillgång till bokföringen. Beslöts att styrelsen och Hans samt Jan-Erik (den senare i egenskap av ekonomiskgranskare) skulle ges möjlighet till det.

När det gällde kvitton per e-post ansågs att det var tillfyllest att det finns en medföljande beskrivning av vad utgiften gäller. Eva kan och ska avregistrera f.d. firmatecknare.

Jan-Erik ska be Rickard Hansson att frikopplar den MP-adress som Lasse har men att vi vill behålla den t.v. vilande då den är gratis.

Eftersom det nu är ett mellanår inför kommande valår bestämde vi att vi kan nöja oss med enbart internrevisor detta år medan vi till valåret bör välja en extern revisor då den ekonomiska aktiviteten blir betydligt mer omfattande.

§7 Pågående ärenden

a) Filmen

Efter Hans rapport om den, förhoppningsvis, gryende GU-avdelningen föreslog Lasse att vi bör avvakta dess utveckling innan vi tar beslut om huruvida vi där kan hitta personer som skulle kunna medverka i en film och att det måste förberedas noga, inte minst vad gäller risker för att medverkande ska utsättas av trakasserier. Mötet instämde.

b) Hemsidan

Hemsidans funktion och innehåll luftades och en arbetsgrupp tillsattesbestående av Isak, Jan- Erik och ev ytterligare person/er ur kommungruppen arbetar fram ett förslag att ta ställning till.

c) Policy vid resor

Mötet ansåg att det kan accepteras att vi begagnar flyg vid långa resor.

d) Reklamplats Studio Foray

Beslöts att vi lämnar erbjudandet utan avseende.

e) Nomineringsprocessen

Styrelsen ska ta ställning till valmetod och komma med förslag till ett extra årsmöte.

f) Medlemsregistret

Beslöts att Jan-Erik och Lasse ska ha tillgång till medlemsregistret och att e-post till funktionsbrevlådan ska vara tillgänglig för Eva och Rune Wästerby.

Övriga ärenden §8-§11 i agendan bordlades till kommande styrelsemöte den 3/5.

§12 Mötet avslutades

_________________________________________________________

Eva Tunvall

_________________________________________________________

Lasse Johansson

_________________________________________________________

Isak Burman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *