Styrelsemöte 5 (20170503)

                                                       Styrelsemöte 5 (20170503)
§1 Mötet öppnas
Närvarande: Isak Buman, Jan-Erik Engman, Lasse Johansson, Eva Tunvall,
Daniela Wikström.

§2 Val av sekreterare och justerare
Lasse valdes till sekreterare och Daniela till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt den utskickade.

§4 Eventuella adjungeringar
Inga beslut om adjungeringar.

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport
Inget av större intresse fanns att avhandla.

§7 Pågående ärenden
a) Nomineringsprocessen
I de riktlinjer som kommit beträffande nomineringsprocessen föreslog vi
följande ändringar:
I stycke 3 under §3 ” Alla som är medlemmar i lokalavdelningen vid omröstningstillfället
och som då varit medlemmar i minst en månad…” vill vi i
stället ha: i minst tre månader ska behandlas lika vad gäller rösträtt i nomineringsprocessen.
Den som varit partimedlem i mindre än tre månader
saknar rösträtt.
Följande meningar i stycke 3 enligt texten i riktlinjerna.
Under §4 vill vi ersätta texten från och med: ”Sista tidpunkt……..” till och med
”….året före valår.” med följande text: Valberedningen gör ett förslag till
tidsplan för nomineringar och kandidering samt när information om möjligheten
att kandidera eller nominera, hur man går till väga och när det senast
måste göras, bör skickas till medlemmarna. Styrelsen beslutar sedan om
exakta datum för information och nomineringsstopp.
Sista stycket under §4 vill vi ersätta med:
Trots vad som sägs i stycke 1 om sista tidpunkt för att fastställa valsedeln
respektive att kandidera/nominera så får medlemsmötet eller styrelsen, efter
valkonferensen, lägga till kandidater i slutet av listan.
Under rubriken Process för att fastställa valsedeln §9 vill vi göra följande
ändringar:
Från och med punkt 5 vill vi ha följande text som ersätter texten i riktlinjerna
till och med punkt 7. Punkterna 8 och 9 får sedan nummer 6 resp.7.
5.Om valsedelns utformning inte kan bestämmas enligt punkt 4 ovan ska
omröstning hållas om samtliga platser på valsedeln med metoden alternativröstning
(beskriven nedan). Efter att resultatet av en sådan omröstning
räknats samman och presenterats görs justeringar utifrån regler om:
a) Kvotering enligt §7 i reglerna
b) Nedflyttning eller strykning i enlighet med §3 andra stycket i reglerna

§8 Kommande möten
Medlemsmöten
12/6 Extra årsmöte
10-11/6 Våravslutningsmöte på campingen i Bureå med möjlighet till
övernattning.
27/11 Budget och verksamhetsplan antas
Styrelsemöten på hösten
28/8
25/9
23/10 Styrelsen gör förslag till budget och verksamhetsplan
Ett höstupptaktsmöte planeras av Hans Brettschneider och Rune Wästerby
Försök med drop-in/afterwork-möten på Society Café
21/8
26/9
30/11

§9 Utbildning
Kent Holmkvist och Jan-Erik förbereder en studieresa till en fik/tomatodling.
Styrelsen anslår c:a 5000:- till resan. Hur det ska konteras tar stryrelsen
ställning till senare.

§10 Övriga frågor
Eva kollar med Vuxenskolan hur vi ska reglera kostnader för
kopiering/skanning.

§11 Mötet avslutades.

_________________________________________________________
Eva Tunvall
_________________________________________________________
Lasse Johansson
_________________________________________________________
Daniela Wikström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *