Styrelsemöte 6 (20170828)

                                                      Styrelsemöte 6 (20170828)

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Hans Brettschneider, Isak Burman, Lasse Johansson, Eva
Lindberg, Benny Lindkvist.

§2 Val av sekreterare och justerare
Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§4 Eventuella adjungeringar
Hans var adjungerad

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll fanns inte tillgängligt så en genomgång bordlades tills
vidare. Lasse ålades att skicka ut protokollet till styrelsen.

§6 Ekonomisk rapport
Enligt Isak har det inte hänt så mycket med ekonomin sen senast. Utgifterna
för deltagandet på Trästockfestivalen var det som stack ut lite.

§7 Pågående ärenden
a) Något extra årsmöte behövs inte då Eva åtog sig att tills vidare kvarstå
som ledamot i socialnämnden.
Likaledes fortsätter hon att sköta ordförandeposten fram till årsmötet.
Isak åtog sig undersöka hur och om han kan ta överansvaret som ITansvarig.
b) Valberedningens tidsplan för nomineringsprocessen antogs via mailbeslut
före styrelsemötet. Inget annat i det ärendet beslöts.
c) Beträffande filmplanerna föreslogs att vi tills vidare avvaktar vilka
prioriterade frågor vi vill betona i valet och sedan undersöka möjligheten att
göra korta filmsnuttar kring dessa, ev med uppmaning att gå och rösta.
Dessa kan sedan publiceras på sociala media men kanske också på media
som kostar pengar att utnyttja.
d) Hemsidans organisation och innehåll luftades utifrån förslag från Jan-Erik.

§8 Kommande möten
Vi förväntade oss att kommungruppen kommer med ett förslag till
höstupptaktsmöte. Lasse fick i uppdrag att göra ett medlemsutskick om
Norrlandshelgen.

§9 Frågan om denen tidigare föreslagna studieresan till ekologisk fiskodling
bordlades då Jan-Erik som initiativtagare var frånvarande.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§11 Nästa styrelsemöte är bestämt till den 25/9 18.30 på Vuxenskolan

§12 Mötet avslutades
_________________________________________________________
Eva Tunvall
_________________________________________________________
Lasse Johansson
_________________________________________________________
Isak Burman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *