Styrelsemöte 8 (20171023)

                                                      Styrelsemöte 8 (20171023)

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Hans Brettschneider, Isak Burman, Jan-Erik Engman, Lasse
Johansson, Eva Lindberg

§2 Val av sekreterare och justerare
Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.
Mötet inleddes med att Hans informerade om.
a) Möte om profilfrågor för MP Skellefteå i kommunhuset onsdagen den
25/10.
b) Inbjudan till konferens En trygg valrörelse för två representanter/parti
201712.11 kl.10.00-15.30 via videolänk i Bildstudion Campus.
c) Besök i kommunen av Peter Eriksson 7 november. Ett tiotal medlemmar
i Mp kan delta i lunchen med Peter 11.30-12.30.

§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägget att Jan-Erik tar upp en fråga om
hans MP-adress under §6.

§4 Eventuella adjungeringar
Jan-Erik och Han var adjungerade.

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport
Enligt Isak har det inte hänt så mycket med ekonomin sen senast.
Han föredrog ett förslag till budget inför medlemsmöte den 27 november.
Se bilaga.
Beträffande frågan om bussreklam inför valet 2018 beslöts tills vidare att
Lasse bokar dubbelsidig fönsterskylt med Skellefteå Buss. Ev. kan
samordning med Alliansen om reklam komma ifråga varför frågan kan
återkomma.

§7 Pågående ärenden.
a) Beträffande en ev. film avvaktar vi att gå vidare med Johan Granstrand när
vi tagit beslut om vilka huvudfrågor vi vill föra fram i valet.
b) Jan-Erik och Isak jobbar vidare med hemsidans omdaning.
c) Synpunkter på budgetförslaget (bilagan) måste in senast de 5/11.
d) Valplanen för 2018 är under bearbetning. Eva påminner Hans om valprogrammets
framtagande.
e) Nya lokaler för Vuxenskolan ska vara inflyttningsklara till årsskiftet. Mera
exakt tidpunkt för när vi bör flytta avvaktar vi t.v.
f) Jan-Erik följer upp om kafékväll med Arne Müller som troligen kan ordnas i
januari 2018.
Kafémöte med Elin Söderberg om Klimatfärdplanen ska vi ordna så snart
som möjligt i hörsalen Nordanå. Lasse kollar upp lediga tillfällen under
närmaste tiden och meddelar Elin att vi är intresserade. Mötet ska utannonseras
i Norran, på hemsidan och i sociala medier på sätt som Elin får
tillfrågas om.
Ett möte om batterifabriken kan ev. komma ifråga under 2018 beroende på
hur projektet framskrider.

§8 Övriga frågor
Ingen övrig fråga kom upp.

§9 Mötet avslutades

_________________________________________________________
Eva Tunvall
_________________________________________________________
Lasse Johansson
_________________________________________________________
Isak Burman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *