Styrelsemöte 4 (20180320)

Styrelsemöte 4 (20180320)

§1 Mötet öppnades av ordförande Isak

§2 Till sekreterare valdes Lasse.

§3 Till justerare valdes Hans.

§4 Adjungeringar: inga.

§5 Närvarande: Isak Burman, Hans Brettschneider, David Renström och Lasse Johansson.

§6 Föregående protokoll kollades och lades till handlingarna.

§7 Ekonomisk rapport
Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte då det finns ett förslag till budget och
kassör utsetts och har satt sig in i uppdraget.

§8 Val av kassör bordlades till ett konstituerande möte för den nya styrelsen.

§9 Val av vice ordförande bordlades till ett konstituerande möte för den nya styrelsen.

§10 Val av firmatecknare bordlades till ett konstituerande möte för den nya styrelsen.

§11 Val av IT-ansvarig bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

§12 Val av arkivansvarig bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

§13 Delegeringar
1. Beslöts att ordförande för Miljöpartiet Skellefteå har delegation att fatta beslut om kostnader upp till 5000 kr.
2. Beslöts att gruppledaren för Miljöpartiet Skellefteå har delegation att fatta beslut om
kostnader upp till 4000 kr.

§14 Pågående ärenden (filmen och hemsidan) bordlades till nästa styrelsemöte.

§15 Kommande medlemsmöten.
Extra årsmöte för MP Skellefteå måndag den 16/4 18.00, Brinken E1.
Frågor som ska behandlas förutom mötesformalia:
. Budget
. Verksamhetsplan
. Valplan
. Fyllnadsval till styrelsen, en kvinna.
. Fyllnadsval av en revisor, ev. extern.
. Fyllnadsval till valberedningen, en kvinna och en man.
. Val av valsamordnare, en eller två personer.
. Arbetsordning för styrelsen.
Lasse skickar ut kallelse med dagordning senast söndag 25/3.

§16 Lokal under valåret
Två alternativ finns att kolla upp. Dels f.d. Utterströms hus på Storgatan och dels Legobutiken som Hans ska lämna. Vi ansåg att den borde vara det bästa alternativet om vi kan få ett kontrakt med acceptabel hyreskostnad. Hans undersöker det alternativet.

§17 Nödvändiga inlämningar till valmyndigheten kollar Hans och Isak upp och Lasse delger
kandidaterna på listorna blanketter för underskrift.

§18 Beslöts att inte söka tillstånd för affischering i Malå och Norsjö då vi saknar möjlighet att genomföra affischering där.

§19 Utbildningar
Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

§20 Genomgång av arbetsordning för styrelsen.
Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

§21 Beslut om former för kallelser
Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

§22 Att informera alla ledamöter och ersättare så de får tillgång till dokument, protokoll osv.
Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte.

§23 Tid för nästa styrelsemöte
Beslöts att äga rum söndag den 8/4 på brinken, rum E1 kl. 17.00.
a. Information – Punkter som ska behandlas på första ordinarie styrelsemötet(från
arbetsordningen):
1. Översyn av rutiner och policys
2. Kalendarium med tid, plats ,och antal styrelsemöten
3. Genomgång av årsmötesbeslut för att tillse att de verkställs

§24 Övriga frågor
Vi diskuterade vilka kandidater till valsamordnare vi ev. kan föreslå till extra årsmötet
Beslöts att Isak tillfrågar Jan-Erik och Hans tillfrågar Runa samt om vilka villkor de kan kräva.
Lasse meddelade sin avsikt att avsluta sitt åtagande att vara ansvarig för medlemsregistret.

§25 Mötet avslutades

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *