Vad händer

Här kan du ta del av dom senaste nyheterna från Miljöpartiet i Skellefteå. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss!

INVIGNING av ”nya lokalen”

När: Onsdag 16 maj
Tid: 18.00- 20.00
Plats: Köpmangatan 12 (Gamla LEGOcenters lokal)

Styrelsen har tagit beslut att hyra gamla ”LEGOcenters” lokal på Köpmangatan 12. Det kommer att bli vår vallokal fram till 30 september och förhoppningsvis en träffpunkt för alla som arbetar för en hållbar framtid.

Vi kommer att inviga med enkelt mingel och samtal. Med på invigningen är bl.a. Elin Söderberg (1.a namn på MP Västerbottens riksdagslista) och Emma Lindqvist (1.a namn på MP Västerbottens landstingslista) så passa på och lära känna våra toppkandidater och kanske även ställa frågor till dessa båda.

Alla är välkomna!!! Har man vänner som är intresserade så är det bara att dyka upp.

Read More

Glad kulturminister på besök i Skellefteå

-Biblioteken är fantastisk aorta genom hela vårt land, det sa Alice Bah Kunhke, kultur- och demokratiminister när hon besökte Skellefteå 16 mars på inbjudan från Miljöpartiet. Hon berättade att biblioteken och kulturskolan i dagarna kommer att få besked om ökat statligt stöd. Hon pekade på vikten av utbildad personal – biblioteken ska inte fungera som socialkontor.

Hon talade också för den offentliga konsten, den ska roa och ifrågasätta, och inte begränsas om den inte bryter mot svensk lag.

– Bara starka demokratier mäktar med den fria konsten”, sa Alice Bah Kuhnke som oroas över att demokrati och yttrandefrihet naggas i kanten i flera europeiska länder. I Sverige talas det om ”vita fläckar” som media inte bevakar. Men nya stödformer för media är nu på väg och de kommer att vara teknikneutrala.

Under dagen hade Bah Kuhnke träffat företrädare för bl a Skellefteå Museum och Nordsken som samlar spelintresserade i Skellefteå, inom allt från brädspel, itspel, serier och lajvteater. Ordförande för Nordsken Linn-Marie Edlund använde ordet ”nördkultur” och var glad över kommunens uppbackning.

– Vi har fått ett jättestöd. Kommunen har förstått grejen att lyfta den ungdomliga kulturen.

Hon berättade att Nordsken jobbar aktivt med inkludering, t ex att intressera kvinnor för e-sporter. När man nu i maj ska ordna ett spelkonvent kommer man att inbjuda brett, vända sig till konstnärer.

Anders Jansson, chef för Skellefteå Museum, framhöll att vi borde sluta att tala om finkultur och annan kultur. Vi bör hellre tala om vad kulturen gör och vara öppna för att bjuda in fler aktörer, ”även om det är lite läskigt att släppa sargen”, som han sa.

Barbro Viklund

Read More

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail.

Kommungruppen

Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. Mötena har varit upplagda så att först har aktuella frågor tagits upp, efter detta så har KS ärenden behandlats. Rune har fört protokoll vid dessa möten där inriktningsbesluten är med. Möterna är obligatoriska för de som är med i kommungruppen trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Möten inför KF-träffar har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.


De kommunala förtroendeuppdragen var vid 2017-års slut fördelade enligt fölande:
Kommunfullmäktige – Hans Brettschneider, Daniela Wikström, Rune Wästerby, Magnus Hjonequist,  ers. Ingegerd Saarinen, Jan-Erik Engman
Kommunfullmäktiges valberedning – Rune Wästerby
Kommunstyrelsen – Hans Brettschneider
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd – ers. Hans Brettschneider.
Bygg – och miljönämnd- Anders Hård
Fritidsnämnden – Isak Burman
För – och grundskolenämnd- Magnus Hjonequist
Gemensam överförmyndarnämnd – ers. Magnus Hjonequist.
Gymnasienämnd – Daniela Wikström
Konsumentnämnd – ers. Magnus Hjonequisters.
Kulturnämnd  – Runa Ceder
Nämnden för support och lokaler – v.ordf. Hans Brettschneider
Personalnämnd – ers. Jan -Erik Engman
Socialnämnd – Eva Lindberg
Tekniska nämnden – v.ordf. Rune Wästerby
Valnämnd- ers Runa Ceder

Beredningar/ utskott
Demokratiberedning – Daniela Wikström

Bolagen
SSAB (Skellefteå Stadshus AB)- ers. Hans Brettschneider.
Skellefteå kraft -Ingegerd Saarinen

Motioner:
o Cykelsymboler på cykeltrottoarer.
o  En parkeringsnorm för 2000 -talet i Skellefteå.
o Hållbarhetsarbetet på Kommunledningskontoret.
o Systematiskt hållbarhetsarbete i Skellefteå kommun.
o Vandrande skolbussar.
o Senare skolstart för elever.
o Digitala mötesplatser
o Utredning av kommunal klimatväxling.
o  Test av källsorterade avloppssystem.

Interpellationer:
o Om fördelning av anslag i regionala transportplanen.
o Om microplaster från konstgräs.
o Om kommunens arbete med plastföroreningar.

Enkla frågor:
o  Om Skellefteås träbyggnadsstrategi.

Det politiska arbetet
Under årets första del blev arbetet i Kommungruppen till viss del påverkat av  en del ledamöters svårighet att närvara på möten, samt av avsägelser och byten av ledamöter på flera av de poster vi fått oss tilldelade. Efter att vi under 2017 hade svårt periodvis fylla våra tilldelade stolar i Kommunfullmäktige, har vi dock under 2018 oftast varit fulltaliga, med både ordinarie ledamöter och ersättare.

Miljöpartiet har stuckit ut i vissa frågor. Det gäller dels behovet av en långsiktig planering, behovet av av grönområden i stadsmiljön samt nödvändigheten av att följa de planer som vi beslutat. Vi har även varit påtryckande när det gäller feriepraktik.

Vi har intagit en granskande roll vad gäller fördelning av statliga medel för infrastruktur och vad gäller kommunens nytta av de samarbetsprojekt vi deltar i för att få tillgång till EU-medel. Vi har även varit kritiskt granskande till vissa av de arrangemang kommunen deltar i för att representera i olika sammanhang. Detta har inneburit att projekten presenteras bättre och att vi fått med fler partier att börja ifrågasätta.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna har varit vilande under 2017.

Utåtriktad verksamhet
Exempel på arrangemang där vi har deltagit, tillsammans eller enskilt.
o  Deltagit på frukostmöten arrangerade av näringslivet.
o  Deltagit på frukostmöten arrangerade av Visit Skellefteå.
o  Deltagit i årsmöte med organisationen Hela Sverige ska leva.
o  Deltagit i Byautvecklingsrådets årsmöte.
o  Deltagit på Ungdomsfullmäktige.
o  Deltagit på Avfall Sveriges årsstämma.
o  Haft träff med Boliden Rönnskär angående reglerna för järnsand.
o  Deltagit i konferensen Det digitala Västerbotten.
o  Bjudit in och med kommunen arrangerat bostadsministerns besök i Skellefteå.
o  Under året har vi även haft löpande kontakt/möten med kommunens tjänstemän.

Inåtriktad verksamhet
o  Upptakt 2017 – En tvådagars seminariehelg under våren med strategidiskussioner och skrivarstuga. Dessa diskussioner landade i att vi ville söka en position där vi kan påverka besluten i kommunen efter valet 2018. Vi konstaterade också att det i första hand skulle vara i samverkan med Socialdemokraterna vi skulle kunna göra det. Vi kontaktad senare under våren den politiska ledningen i S -partiet för att få deras inställning till samarbete klargjort för oss. Svaret blev att något samarbete skulle för deras del inte vara aktuellt innan valresultatet var klart .
o  Våravslutning 2017 – En heldag i Bureå med bl a studiebesök på Strömsholms lantbruk och en bastukväll på Bureå camping till vilken allmänheten inbjöds.
o  Höstupptakt 2017 – Ett kvällsseminarium ett år innan valet med fokus på valfrågor och nomineringar. Ett möte där en grupp tillsattes som skulle jobba vidare med valplattform och valprogram.
o  Vi fick i början av oktober en inbjudan Liberalerna till partiöverskridande samtal med oppositionen, med sikte på maktövertagande efter valet 2018. Vi beslöt i kommungruppen att delta i samtalen, för att lämna beslutet om vägval till ett medlemsmöte när vi fått en klarare bild av vad en samverkan skulle kunna leda till.  Vid ett medlemsmöte den 13 nov. beslöts dock att vi inte skulle ingå i något fast samarbete med andra partier inför valet 2018. (För att när valresultatet visat på förutsättningarna vara beredda till samverkan med andra  partier kring en grönare och mera hållbar utveckling för Skellefteå.  – som det stod i pressmeddelandet)

Skellefteå 2018 -02 -22

 

Hans Brettschneider, gruppledare .           Rune Wästerby, polisk sekreterare.

Read More

Minskade ekonomiska klyftor i Sverige

av: BirGitta Tornérhielm (gitta)

Motionens brödtext

Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

För dem som lever på mycket små inkomster är det orimligt att alls betala skatt då deras inkomster ligger i så låga intervall att de ändå behöver andra försörjningsstöd. Det vore därför bättre att i dessa fall öka tröskeln till skattebetalning genom att höja grundavdraget. På detta sätt borde fler människor kunna leva på sina inkomster av arbete.

Det är de med hög inkomst som mest nyttjar de miljöförstörande
verksamheterna. Därav en fördelningfråga.

Höjt grundavdrag är en stark injektion för småföretagare och landsbygdens utveckling

Vi yrkar

att MP lyfter fördelningfrågan

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att koalitionen MP/S höjer grundavdraget

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att statens finanser kompenseras med ökadeavgifter för verksamheter som är negativa för miljö och klimat.
Förslag
Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

För dem som lever på mycket små inkomster är det orimligt att alls betala skatt då deras inkomster ligger i så låga intervall att de ändå behöver andra försörjningsstöd. Det vore därför bättre att i dessa fall öka tröskeln till skattebetalning genom att höja grundavdraget. På detta sätt borde fler människor kunna leva på sina inkomster av arbete.

Det är de med hög inkomst som mest nyttjar de miljöförstörande
verksamheterna. Därav en fördelningfråga.

Höjt grundavdrag är en stark injektion för småföretagare och landsbygdens utveckling

Vi yrkar

att MP lyfter fördelningfrågan

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att koalitionen MP/S höjer grundavdraget

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att statens finanser kompenseras med ökadeavgifter för verksamheter som är negativa för miljö och klimat.

BirGitta Tornérhielm,

Vivianne Gunnarsson, Halit halitazizoglu, Karin Nilsson Jungerman, Ylva Wahlström, Hans Sternlycke, Rolf Öberg, Kerstin Allergren, Bengt Holvaster,Ylva Larsson, Lars Harms Ringdahl, Karin Michal, Robert Ahl, Lise-lott Alsenius, Gösta Even, Eivor Karlsson, Ingegerd Axelsson Duron. Annika Hansen-Eriksson, Jan Lindholm

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/minskade-ekonomiska-klyftor-i-sverige-1/_ts/j6KRCMA7zZnjOEV

Read More

Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Av: Rebwar Hassan (rebwar)

Motionens brödtext

EU har ändrat inriktning från att ha verkat för de fyra principerna mellan länderna där varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav, till att sträva till att bli en federal stat. Med gemensam finanspolitik, skatter och valuta och en EU-armé samt egna gränstrupper för att nämna något av den planerade Storunionen Europa. Subsidiaritetsprincipen som skulle säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt har upphört att gälla och istället fattas detaljbeslut i Bryssel.

En mening med den Europeiska unionen var att övergripande beslut om samordning och förenkling av regelverk skulle göra Europa konkurrenskraftigare men resultatet har i många fall blivit det motsatta med miljontals jobb exporterade till låglöne- och klimatförstörande länder.

På så sätt minskar år efter år Sveriges självständighet. Efter att ha varit ett rike i tusen år håller vi på att bli en europeisk randprovins. Om detta varit i enlighet med det svenska folkets uttryckta vilja hade denna ordning åtminstone ägt något slags demokratisk legitimitet, men folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 gällde ett fördjupat mellanstatligt samarbete och inte deltagande i bygget av en europeisk superstat.

De som absolut inte vill ha självständiga stater är de globala och multinationella företagen med bankindustrin i spetsen. De vill inte att våra specifika intressen och politiska beslut på något sätt ska försvårar för deras expansion eller riskera deras marknadsandelar.

Att se sitt jobb bli automatiserat är kanske bra om andra jobb finns, att konkurrera med utländska företag och arbetare är bra om konkurrenten följer samma regelverk och inte löne- eller prisdumpar. Så är t.ex. inte fallet vare sig det gäller transporter eller byggarbeten i Sverige.

Förra året uttryckte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i ett brev till EU-kommissionen en stark oro för att företag ges subventioner för att flytta produktion från Sverige till andra EU-länder. EU kan alltså aktivt styra bort industri från Sverige till något mer ”behövande” land. Detta är helt oacceptabelt.

Global livsmedelsproduktion av mat framställd i industriell skala slår ut närodlade och nyttiga födoämnen. En ny rapport från SLU konstaterar att svenskt jordbruk kan föda en befolkning på hela 13.5 miljoner invånare, inklusive egen produktion av drivmedel och gödsel till jordbruket. Detta förutsätter dock en minskning av köttkonsumtionen till tidigare nivåer. Samt naturligtvis att den svenska livsmedelsproduktionen inte slås ut av produktion utan svenska djurskydds- och miljökrav. Globala läkemedelsföretag kommer att avskaffa all slags alternativmedicin. Det är också helt oacceptabelt.

Europeiska unionen arbetar metodiskt på att bygga upp en EU-armé. I skrivande stund rör det sig om en sammanlagd styrka om 60.000 man där fransmän och tyskar utgör huvudparten. NATO kommer i en nära framtid att utgöras av USA, EU, Storbritannien, Kanada och Turkiet. Sverige behöver inte ens ansöka om NATO medlemskap för EU ordnar det hela bakvägen. Värdlandsavtalet var en försmak på hur enkelt det kan ske.
En mot unionen avvikande utrikespolitik kan vi snart glömma och går EU i krig med Ryssland eller Kina eller Syrien behöver vi inte ens diskutera ett eventuellt Fredsdepartement.

Att medlemskap i unionen årligen kostar Sverige netto ungefär 30 miljarder kronor och att terrorister, vapen och narkotika flödar fritt in över gränsen medan stöldgods fria rullar ut är andra betydande avigsidor.

Den svenska staten har givit olika myndigheter i uppdrag att följa Brexit och det bör även Miljöpartiet göra. Brexit kommer att ge nyttiga erfarenheter för framtiden. För en framtid med antingen en reformerad union eller en före detta union.

Vi som skrivit under denna motion yrkar på att Miljöpartiet ska verka för en folkomröstning om medlemskap i den Europeiska Unionen med anledning av att EU nu utvecklas till något långt bortom den horisont vi såg för snart 25 år sedan.

Rebwar Hassan ,Stockholm
Valter Mutt, Göteborg

Förslag

Vi som skrivit under denna motion yrkar på att Miljöpartiet ska verka för en folkomröstning om medlemskap i den Europeiska Unionen med anledning av att EU nu utvecklas till något långt bortom den horisont vi såg för snart 25 år sedan.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/motion-till-kongressen-mp-2017-om-en-folkomrostning-om-sveriges-medlemskap-i/_ts/dm3B7f4EK0Ti0wf

Read More

Omänsklig behandling av asylsökande statslösa palestinier

Migrationsverket och Migrationsdomstolen behandlar statslösa asylsökande palestinier på ett rättsvidrigt och inhumant sätt. En förändring på politisk nivå är nödvändig.

Av: Marita Pahlen (marita-pahlen)


Motionens brödtext

Hur många gånger ska en flykting behöva bevisa sin flyktingstatus? En gång enligt FN, men det gäller inte svenska myndigheter. Statslösa palestinier utan hemland behandlas på ett totalt inhumant och rättsvidrigt sätt av Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det måste till politiska beslut för att ändra på det.
Många statslösa palestinier, varav många sedan generationer är flyktingar, har varit hänvisade till ett liv som gästarbetare i Förenade Arabemiraten (UAE) och Saudiarabien. Medborgare får de aldrig bli och arbetstillstånd ges godtyckligt. Exempelvis utvisades tusentals palestinier med rötter i Gaza från UAE 2010, då deras arbetstillstånd inte förnyades. Även palestinier som levt i Syrien men arbetat i gulfstaterna utvisades. En del av dessa statslösa, med flyktingstatus hos FN och identitetshandlingar från UNRWA, har sökt asyl i Sverige.
Migrationsverket nekar konsekvent uppehållstillstånd och kräver att palestinierna ska återvända till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Detta trots att de inte är medborgare där eller har uppehållstillstånd. Låt oss ta ett exempel med en statslös trebarnsfamilj som varit över fem år i Sverige efter att ha utvisats från Emiraten till Gaza och därifrån flytt krig och nöd för att söka asyl i Sverige. Migrationsverket och Migrationsdomstolen kräver att de ska åka tillbaka till Förenade Arabemiraten (varifrån de utvisades 2010) trots att de har dokument som visar att landets arbetsmarknadsmyndighet nekar dem arbets- och inresetillstånd.
Detta är en grupp människor utan hemland som utsätts för en oerhörd plåga i Sverige. De hamnar i mångårigt limbo – får inte uppehållstillstånd och har ingenstans att ta vägen. Inte minst barnen lider svårt. Människoliv ödeläggs fullständigt i onödan.

Förslag

Vi vill att Miljöpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp tar upp statslösa flyktingars situation och verkar för nya direktiv och en ny humanitär praxis hos Migrationsverket. Det finns ingen som vinner på att människor utan hemland år efter år nekas uppehållstillstånd trots att det inte finns något hemland att utvisa dem till. Det finns bara förlorare.
Miljöpartiets avdelning i Tranemo.
Marita Pahlen, Ingela Karlsson, Caroline Bergmann, Louise Bertilsson, Sofia Kreutz.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

Read More

Revision

Granskning av partistyrelsen

Av: Lars Karlberg (lakar)

Status: Granskas


Motionens brödtext

MPs revisorer har bland annat att granska Partistyrelsens arbete. Det är viktigt att revisionsberättelsen tydliggör samtliga beslut Partistyrelsen fattat som avviker från valplattform och partiprogram samt anger skälen till att så skett. Denna redovisning ska föregå revisorernas förslag till kongressen om ansvarsfrihet.

Förslag

Att revisionsberättelsen till kongressen ska specificera de beslut som partistyrelsen fattat som står i strid med val- och/eller partiprogram samt skälen härför innan förslag om ansvarsfrihet lämnas till partikongressen.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/revision/_ts/f3BZgmD59qo7vGQ

Read More

Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Av: Maini Sorri Hongslo (maini-sorri-hongslo-1)


Motionens brödtext

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Lagen skulle vara tillfällig och gälla i 3 år.Remissinstansernas kritik mot lagen har varit skarp. RFSU skrev att förslagen strider mot ”Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot”. UNHCR skrev att förslagen ”inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas”.

Etikkommissionen skrev: ”Bland Etikkommissionens medlemmar finns flera framstående läkare, barn/vuxenpsykiater och somatiker med lång erfarenhet i vården av asylsökande och traumatiserade flyktingar. Man är minst sagt chockad över förslaget. ”
”Det är med stor oro vi tagit del av det aktuella lagförslaget som står i skarp kontrast till det Sveriges som ansett sig vara ett humanitärt land med en uttalad respekt för mänskliga rättigheter. Lagförslaget i sin helhet undergräver asylrätten och försvårar integrationen när människor i behov av skydd tvingas fortsätta leva i otrygghet.”

Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Miljöpartiet skriver i partiprogrammet: ” Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar.”
”Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig.”
”Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration.”
”Vi vill ha ett samhälle där ingen tvingas leva som papperslös, ett Sverige där ingen familj är splittrad, och en värld där alla kan röra sig fritt.”

Det är på tiden att Miljöpartiet gör allvar av sitt partiprogram, gör allt för att den tillfälliga lagen ska försvinna och arbetar hårt med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar, en fristad från förföljelse, tortyr och krig.


Förslag

Vi yrkar:att Miljöpartiet i riksdag och regering med all kraft verkar för att den tillfälliga lagen försvinner

att Miljöpartiet i riksdag och regering aktivt arbetar med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/ta-bort-den-tillfalliga-lagen/_ts/zPApb95chs1uzc5

Read More

Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)

Motionens brödtext

Idag har de flesta av de större Linuxvarianterna fullt tillräckliga programvaruutbud för att som de är, utan anpassningar, motsvara alla de behov som är rimliga för allmän datorutbildning i grundskola och gymnasium.

Dessutom har datorutbildningen börjat få ett annat syfte än tidigare. Eftersom kraven är mycket högre, liksom barn och ungdomars datorvana, är det mer tekniska kunskaper och programmering man fokuserar på. Idag går inte sällan 7-åringar på programmeringskurser. Det finns också program för ännu mindre barn som stimulerar de här förmågorna.

För sådan utbildning är Linux nära idealet. Alla relevanta programmeringspråk finns redan installerade, och de annars komplicerade beroenden som på andra operativsystem gör administration svår, hanteras i Linuxdistributioner via inbyggda paketsystem på en nivå som andra plattformar inte är i närheten av idag.

Det finns utöver detta andra skäl att välja Linux som plattform:

  • Det finns inga kostnader för inköp av programvara.
  • Man måste fortfarande betala för support, men det är lättare att upphandla som en separat tjänst.
  • Man behöver inte upphandla stora och komplicerade ramavtal med multipla och centralt lokaliserade leverantörer, support kan upphandlas lokalt vilket stimulerar den lokala industrin och skapar arbetstillfällen.
  • Man slipper explicita och kontraktuella inlåsningseffekter, man har helt enkelt ingen programvaruleverantör.
  • Man kan via de mekanismer som finns för öppen källkod gemensamt med andra intressenter finansiera eller bidra till systemens utveckling.
  • Systemen kan bli en del av undervisningen. I högre åldrar kan studenter till och med själva delta i förbättringen av sina verktyg och applikationer. De här systemen utvecklas samtidigt och globalt, om man aktivt deltar i den utvecklingen knyter man kontakter över hela världen.
  • Den kommersiella industrin har idag till stor del idag anammat samma verktyg som man gör inom öppen källkod och interagerar starkt med den. Det är väldigt få system idag som inte till stor del består av öppen källkod, Linux är själva epicentret av detta och har alla de koncept som används som centrala byggstenar, inte som tillägg.
  • Linux har låga hårdvarukrav och ingen inköpskostnad, det ger fler möjlighet att ha råd med egna datorer i hemmet. Det man lär sig kan alltså blir värdefullt mycket tidigt.

Förslag

att MP aktivt verkar för att alla skolor börjar gå över till öppen källkod och Linux som operativsystem.

att MP aktivt verkar för att ambitionsnivån i datorutbildningen höjs till att djupare diskutera funktion och struktur och börjar lägre ner i åldrarna för att vara meningsfull och utmanande för ungdomar.

att MP verkar för att en utredning för att konkretisera hur ett ambitionshöjning skulle se ut och sedan startar pilotprojekt i ett antal skolor för att utvärdera effekten.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/aggressivare-datorutbildning-kraver-aggressivare-systemval/_ts/llw9EbWUoFP5tUW

Read More

Tillsätt expertgrupper!

Miljöpartiet behöver bli bättre på att tillvara på den kunskapsbank medlemmarna besitter

Av: Isak Betsimon (isak-betsimon)


Motionens brödtext

Miljöpartiet består av flera duktiga och engagerade medlemmar som har flerårig livs- och arbetserfarenhet inom olika sakområden som kan tas till vara på mycket bättre än vad det hittills har gjorts.Vi har olika kommittéer, nätverk och intressegrupper som diskuterar olika frågor inom vissa specifika område och som gör stor nytta för partiet. Vad vi däremot saknar är en tillsatt grupp av medlemmar som har expertkunskap inom ett visst område som kan vara till användning en eller två gånger per år, beroende på hur behovet ser ut.

Rollen skulle kunna vara att agera som en bollplank eller stöd för både inom frågor som berör själva partiet eller politiken, d.v.s. för både riksdagsgruppen, kanslipersonal och partistyrelsen. Vi får exempelvis propositioner eller motioner som vi ska ta ställning till eller som vi vill få ut. Då kan det vara bra att en grupp personer med den specifika sakkunskapen kan granska innehållet för att ge det någon form av en extra kvalitetsstämpel. Det kan vara allt ifrån ekonomi, biologi, medicin, pedagogik eller annat. Det här skulle också minska belastningen av partiets kanslipersonal och effektivisera deras arbete.

Vi är övertygade om att det finns engagerade medlemmar som vill stödja arbetet att göra partiet mer framgångsrikt och kommer att göra det om möjligheten finns.

Vi vet att partistyrelsen och riksdagsgruppen är talespersoner för olika områden, de skulle kunna (men behöver självfallet inte) samla en grupp experter inom deras ansvarsområde. Gruppen behöver inte vara arvoderad och arbetsformen kan se olika ut beroende på hur behovet ser ut. Miljöpartiet vill göra mycket för att förbättra samhället. Det finns en enorm kunskapsbank inom miljöpartiet. Låt det inte gå förlorad.


Förslag

– att partistyrelsen tar fram en arbetsform som ger sakkunniga partimedlemmar ett forum för stöd till partistyrelsen och riksdagsgruppen i det politiska arbetet.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/tillsatt-expertgrupper/_ts/hhLtAIspyu6kV4g

Read More
page 1 of 2