Verksamhetsberättelse 2019 -kommungruppen

Verksamhetsberättelse 2019 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Linnea Öhman språkrör. Dessa har haft löpande kontakt framförallt via mail. I dessa kontakter har ofta även Isak Burman och Ingegerd Saarinen som är ersättare i Kommunfullmäktige varit involverade.

Kommungruppen

Kommungruppen har under året valt att ha möte inför varje Kommunfullmäktigemöte (KF) eftersom vi ej har ordinarie plats i KS så valde vi att fokusera på KF mötena.
I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten.
Mötena är obligatoriska för de som är med i kommungruppen, trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Kommunfullmäktige gruppen har dessutom haft ett extra möte innan KF. Dessa har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.

De kommunala förtroendeuppdragen var vid 2019-års slut fördelade enligt fölande:

Kommunfullmäktige- Hans Brettschneider, Linnea Öhman ers. Isak Burman, Ingegerd Saarinen
Kommunfullmäktiges valberedning- ers. Isak Buman
Ers. kommunstyrelsen- Hans Brettschneider
Ers. Krisledningsnämnd- Hans Brettschneider

Nämnder

Samhällsbyggnadsnämnden v.ordförande- Linnea Öhman
Fritidsnämnden- Isak Burman
Nämnden för support och lokaler- ers. Rune Wästerby, (tillsatt på KF i juni, tidigare Elin Burlin, Malin Wikström)
Gymnasienämnd- ers. Robert Fjellström
Gemensam överförmyndarnämnd- ers. Daniela Wikström
Konsumentnämnd- ers. Daniela Wikström
Kulturnämnd- ers. Barbro Viklund
Valnämnd- ers Isak Burman

Beredningar/ utskott
Demokratiberedning- Daniela Wikström
Revisor: Toseef Javaid

 

Bolagen

SSAB (Skellefteå Stadshus AB)- ers. Hans Brettschneider
Skellefteå Buss- David Renström

 

Stiftelser

Lövångers sockens livräntekassa: Barbro Viklund
Skeriafonden- ers. Hans Brettschneider
Rönnbäret- Hans Brettschneider

Referensgrupp översiktsplan Bureå- Rune Wästerby

Ombud Länstrafiken AB- ers. Hans Brettschneider

 

Motioner:

 • Inrätta ett team för kommunens strategiska hållbarhetsarbete
 • Att Skebo ska införa solcellsanläggningar som standard vid nyproduktion
 • Systematiskt hållbarhetsarbete inom kommunen
 • Inrätta kommundelskoordinatörer i kommunen
 • Vattenläckage i ledningsnätet
 • Intern klimatväxling

Interpellationer:

 • Räddningstjänsten läge, Fabriken (Navet)
 • Om det nya kollektivtrafiksystemet
 • Hur går det med miljö och klimatprogrammet
 • Utredning av dyskalkyli
 • Skellefteå kommun ska präglas av öppenhet och tillit
 • Inlösen av fastigheter på grund av byggande av Norrbotniabanan

Enkla frågor:

 • Vad händer med kommunens koldioxidbudget
 • Miljö och klimatprogrammet
 • Målet om ökat flygande
 • Vilka gruppledare var informerade kring olovligt upplåtande av mark

 

Sammanfattning kring Miljöpartiets politiska arbete under 2019 i kommunen:

I det strategiska arbetet har miljöpartiet framförallt lyft vikten av att Skellefteå måste bli en mer hållbar kommun. Ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar kommun.

För att nå dit har vi bl.a. fokuserat på organisationen och när kommunen arbetar för att ta fram strategiska dokument. Vi vill införa ett hållbarhetsteam under KLK som ser till att beslut och planering leder mot ett mer hållbart Skellefteå. Vi har även följa arbetet kring det nya Miljö och klimatprogrammet som skall antas 2020 och den nya Fördjupade översiktsplanen för Skellefteådalen. Vi vill se en mer långsiktig planering, en ”grön” plan som man sedan även följer. Vi ser idag att kommunen ofta gått ifrån beslutad plan vilket inneburit att man bl.a. tagit grönområden i centralorten i anspråk för andra ändamål.

Vi har även lyft vikten av att se till hela kommunen. Partiet har velat öka satsningarna på landsbygd med fler bussar, trygghetsboenden i de olika kommundelarna och att inrätta kommundelskoordinatörer ute i de olika kommundelarna för att få en bättre förankring och dialog med alla medborgare inom kommunen.

Miljöpartiet vill göra större satsningar som riktar sig till och gynnar ungdomar. Mer pengar till skolorna, fler feriepraktikplatser, cykelvägar mm

Miljöpartiet Skellefteå vill även se en mer ansvarfull ekonomisk hållbar investeringsplan. På kort tid har kommunens lån ökat från att man inte haft några lån tills att man på kort tid snart nått fullmäktiges nyligen beslutade lånetak. Något som riskerar att vi i framtiden får mindre pengar till skola och omsorg och inte heller kan göra nödvändiga investeringar som kommer att behövas i framtiden när bl.a. Norrbotniabanan skall byggas och Batterifabrikens etablering är på plats mm.

Detta har medfört att vi velat göra andra prioriteringar gällande investeringarna. Vi har sagt nej till Centrumbron och istället vill vi fokusera på att tidigarelägga en ny bro öster vid Östra leden (ny ”E4bro”). En investering som alla partier anser är nödvändig.

Vi har sagt nej till Örjansbadet. Vi har haft synpunkter på att kommunkoncernen skall ha ansvar för hotelldelen i kulturhuset vilket vi ser som ett stort riskprojekt. Vi har även ifrågasatt de skenande kostnaderna med navet och vill att man därför gör en extern utredning kring en eventuell flytt av brandstationen.

För de kommunala bolagen har vi fokuserat mycket på att dessa ska bli mer miljömässigt hållbara.

Media har under året bevakat tystnaskulturen inom kommunen. En tystnadskultur som vi i miljöpartiet anser är skadligt för kommunen och där vi varit väldigt engagerade.

Under året har vi haft ett antal interna möten där vi bjudit in tjänstemän. Vi har bl.a. haft möte kring ”Fördjupade översiktsplanen Skellefteådalen” och ”Miljö och klimatprogrammet” som skall antas 2020

Vi har även gjort ett antal studiebesök bl.a. en tur till Fällfors där vi besökte balkongfabriken och ”förskolegruppen” och en Bondtur tur kring Bureå/ Burträsk där vi bl.a. besökte Strömsholms lantbruk, Hermansons bageri och Burträsk saluhall

Eftersom S och V nu sitter majoritet har vi haft ett närmare samarbete med Alliansen (M, C, FP, KD). Vilket inneburit att vi bl.a. haft förmöten med alliansen och även gjort vissa gemensamma besök och utspel.

 

Skellefteå 2020-02-22

Hans Brettschneider, gruppledare.